HOLY TUESDAY: Virus ng Kayabangan

PAGBASA: Jn 13: 21-33; 36-38 Maaaring tunay na mahal ni Pedro ang Panginoon. Kaya nasabi niyang ibubuwis niya ang sariling buhay para kay Hesus. Pero napatunayan bang totoo ito? Tulad ng prediksyon ng Panginoon, tatlong beses pa ngang itinanggi ni Pedro na kilala niya si Hesus dahil sa takot na masangkot sa pinagdadaanan nitong paghihirap. Lumilitaw na nagmamalaki lamang si Pedro, nagpapalapad ng papel, nagsasalita udyok ng kahambugan at hindi ng katapatan. Bakit ba tayo kailangang magpakitang gilas, magpa-bibo sa harap ng mga tao? Bakit ba tayo takot na aminin ang ating kahinaan at pagkukulang? Bakit ba kailangang magmukha tayong bida lagi o nangunguna? Ang daming nasirang pagsasama dahil sa ganitong ugali. Ang daming nawasak na tiwala dahil sa ganitong gawi. Hindi ba mas mabuti kung magiging makatotohanan tayo, tanggapin ang ating kalakasan pero aminin din ang ating mga kahinaan, upang mas lalo tayong makatulong sa kapwa, at matulungan din nila? Panginoon, hilumin mo po ang virus ng kayabangan sa aking puso at isipan. Bigyan mo po ako ng makatotohanang pagkilatis sa aking sarili upang maialay ko ang aking lakas at talento, at aminin at ihingi ng tulong ang aking kahinaan at limitasyon sa buhay.   #ourparishpriest 2020 Share on FacebookTweet Total Views: 182