MAKAPANGYARIHANG PANALANGIN SA SANTO ENTIERRO

PALAGIANG DEBOSYON SA MAPAGHIMALANG IMAHEN NG MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO I. UNANG BAHAGI: ANG PANALANGIN PANIMULA N: SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO. L: AMEN. N: PAGNILAYAN NATIN ANG MABUTING BALITA AYON KAY SAN MATEO      (TUMAYO ANG LAHAT) SALITA NG DIYOS N: ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN MATEO      (27: 57 – 61) L: PAPURI SA IYO, PANGINOON. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya’t iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip, at saka umalis. Kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria; nakaupo sila sa tapat ng libingan. N: ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON L: PINUPURI KA NAMIN, PANGINOONG HESUKRISTO. L: PANALANGIN MAKAPANGYARIHANG NOBENA (NAKALUHOD KUNG NASA BAHAY O NAKAHAWAK SA IMAHEN O ANDAS NG SANTO ENTIERRO KAPAG NASA HARAPAN NITO) MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO, SA LAKI NG IYONG PAG-IBIG PARA SA AMIN MALAYA MONG TINANGGAP ANG PASAKIT NG MGA TAO, ANG KAMATAYAN SA KRUS AT ANG KADILIMAN SA LOOB NG PUNTOD NA INIALAY SA IYO NG ALAGAD NA SI JOSE NG ARIMATEA. MATAPOS ANG TULOY-TULOY NA PAGHIHIRAP MULA SA KAMAY NG MGA SUNDALO HANGGANG SA KRUS NG KALBARYO, IBINABA NILA ANG IYONG MAHAL NA KATAWAN NA LURAY-LURAY AT LAMOG, TADTAD NG MGA SUGAT, AT TIGMAK NG DUGO. TIGIB NG DALAMHATI ANG MGA NAKASAKSI HABANG MINAMASDAN ANG IYONG KATAWANG WALANG BUHAY. BUONG PAGMAMAHAL KA NAMANG NIYAKAP SA KANDUNGAN NG IYONG INANG SI MARIA NA TAPAT NA SUMUNOD AT NAGBANTAY SA BAWAT KAGANAPAN. SA PUSO NG MAHAL NA BIRHEN, ANG WALANG BUHAY MONG KATAWAN AY SANHI NG MATINDING KALUNGKUTAN. INARUGA NIYA ANG KATAWANG ITO MULA SA SABSABAN. NARINIG NIYANG IKAW AY TRIGONG DAPAT MALAGLAG SA LUPA UPANG MAMUNGA NANG SAGANA. BATID NIYA ANG PANGAKO MONG ANG TEMPLONG WAWASAKIN AY ITATAYO MULING SA IKATLONG ARAW. BAGAMAT TIGIB NG KALUNGKUTAN, UMUSBONG SA PUSO NG MAHAL NA BIRHENG MARIA ANG PAG-ASA NA ANG IYONG KAMATAYAN AY HINDI WAKAS KUNDI SIMULA PA LAMANG NG BUBUKAL NA BUHAY, BIYAYA AT HIMALA SA SINUMANG NANANAMPALATAYA. SA IYONG PAGKAHIMLAY, BINUKSAN MO ANG PINTUAN NG LANGIT SA MGA YUMAONG NAG-AASAM. HIGIT KANG NAKIISA SA AMING KARANASAN NG LIMITASYON NG AMING PAGKATAO AT NG BUNGA NG KASALANAN. SA KANYANG DAKILANG PAGMAMAHAL, HINANGO KA NAMAN NG AMA MULA SA KADILIMAN, AT SUMINAG SA IYO ANG ESPIRITU SANTO NA NAGBIBIGAY-BUHAY. NANG IKATLONG ARAW, ANG YUNGIB SA JERUSALEM ANG PIPING SAKSI SA KALUWALHATIAN NG IYONG MULING PAGKABUHAY. ANG MULING PAGKABUHAY MO, PANGINOON, ANG PINAKADAKILANG HIMALA SA KASAYSAYAN, ANG PINAKAMABISANG PAGBABAGO SA SANLIBUTAN, ANG KATUPARAN NG PANGAKO NG AMA SA KANYANG MINAMAHAL NA ANAK AT SA LAHAT NG SA PAMAMAGITAN NIYA’Y MAGIGING MGA ANAK AT KAIBIGAN. O POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO, IKAW AY SAGISAG HINDI NG PAGKATALO KUNDI NG TAGUMPAY, HINDI NG KAMATAYAN KUNDI NG KALUWALHATIANG NAG-AABANG SA MULING PAGKABUHAY. DUMARANAS PO KAMI NGAYON NG MGA PAGSUBOK AT SULIRANIN SA BUHAY. MINSAN WALA KAMING MASILIP NA LUNAS O MASUMPUNGANG PAG-ASA. SUBALIT NANINIWALA KAMI SA KAPANGYARIHAN NG IYONG PAG-IBIG, SA KATAPATAN NG IYONG PANGAKO, AT SA NINGNING NG IYONG LIWANAG. INIAALAY NAMIN SA IYONG PAANAN, MAHAL NA POON ANG AMING MGA KAHILINGAN PARA SA AMING MGA MINAMAHAL, SA AMING SARILI, AT SA LAHAT NG MGA MAY PASANIN SA BUHAY. (KATAHIMIKAN PARA SA TANGING KAHILINGAN…) DALHIN MO PO ANG MGA KAHILINGANG ITO SA KATAHIMIKAN NG IYONG PUSO. DALISAYIN MO PO ANG AMING MGA NINANAIS SA BISA NG IYONG SAKRIPISYO PARA SA AMIN. KUNG PAANONG SA IKATLONG ARAW IKAW AY MULING NABUHAY, GAYUNDIN PO NAMAN IYONG PAGBIGYAN AT TULUNGAN KAMING NAMAMANATA SA IYONG HARAPAN. LAHAT NG ITO AY AMING DALANGIN SA AMANG MAPAGMAHAL SA NGALAN NI JESUS DEL SANTO ENTIERRO, SA LIWANAG NG ESPIRITU SANTO MAGPASAWALANG HANGGAN. AMEN. N: O MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO L: PASASALAMAT AT PAPURI SA IYO! N: O MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO L: LUWALHATI AT PAGSAMBA NG BUONG MUNDO N: O MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO L: PATAWAD SA AMING MGA KASALANAN AT TUNAY NA PAGBABAGO N: O MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO SANTO ENTIERRO L: DINGGIN MO ANG AMING PANALANGIN N: O MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO L: IHATID MO KAMI SA MULING PAGKABUHAY MO L: AMEN. N: AMA NAMIN… L: BIGYAN MO KAMI… N: ABA GINOONG MARIA… L: SANTA MARIA, INA NG DIYOS… N: LUWALHATI SA AMA… L: KAPARA NOONG UNANG-UNA… II. MAIKLING PALIWANAG TANONG AT SAGOT TUNGKOL SA DEBOSYON SA MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO 1. BAKIT MAY DEBOSYON SA SANTO ENTIERRO? ANG DEBOSYON SA MAHAL NA POONG JESUS DEL SANTO ENTIERRO AY BAHAGI NG PAGDIRIWANG AT PAG-ALALA SA MISTERYO NG SAKIT, KAMATAYAN, AT MULING PAGKABUHAY NG PANGINOONG HESUKRISTO SA PANAHON NG KUWARESMA, LALO NA SA MGA MAHAL NA ARAW. NAGIGING TAMPOK ANG SANTO ENTIERRO SA PRUSISYON AT MGA DEBOSYON NA KAUGNAY NG BIYERNES SANTO HINDI LAMANG SA PILIPINAS KUNDI SA IBANG BAHAGI NG DAIGDIG. KABILANG SA MGA TAGPO NG MGA MAHAL NA ARAW AY ANG PAGLILIBING SA PANGINOON NA SIYANG SINASAGISAG NG SANTO ENTIERRO. ANG ATING PANGINOON AY TUNAY NA PINAHIRAPAN AT PINAGPASAN NG KRUS, IPINAKO AT NAMATAY SA KRUS, INILIBING SA ISANG YUNGIB NA INUKA SA BATO, AT NABUHAY MULI MULA SA LIBINGANG IYON. ANG DEBOSYON ITO AY NASA PUSO NG PAGGUNITA NATIN SA KUWARESMA HANGGANG HUMANTONG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY. 2. SAAN NAGMULA ANG DEBOSYON SA SANTO ENTIERRO SA PILIPINAS? MAAARING SABIHIN NA NAGMULA ANG DEBOSYONG ITO SA JERUSALEM, ANG BANAL NA LUNGSOD KUNG SAAN NAGANAP SA PANGINOONG HESUKRISTO ANG MGA TAGPO SA KANYANG BUHAY. DOON DINADAYO NG NAPAKARAMING MGA KRISTIYANO ANG PINANINIWALAANG LIBINGAN O PUNTOD NG PANGINOON. PUMAPASOK ANG MGA TAO AT NAGDARASAL SA LOOB NITO. IBIG SABIHIN, ANG KAUGALIANG ITO AY ININGATAN AT ISINALIN NG MGA … Continue reading MAKAPANGYARIHANG PANALANGIN SA SANTO ENTIERRO