SAINTS OF JUNE: SAN BONIFACIO, OBISPO AT MARTIR

HUNYO 5     A. KUWENTO NG BUHAY   Kilala at lubhang iginagalang sa buong Germanyang ala-ala ng santong si San Bonifacio, ang apostol ng Germany.  Hindi siya mula sa bansang ito subalit dito siya nag-alay ng kaniyang pagpupunyagi para sa kabutihan at kaligtasan ng mga mamamayan doon.   Ipinanganak noong 673 si Bonifacio sa Wessex, England. Ang kanyang unang edukasyon ay pinamahalaan ng mga Benedictines sa kanyang sariling bansa. Pumasok siya sa monasteryo bilang isang mongheng Benedictine.   Nagliliyab sa puso ni Bonifacio ang damdaming misyonero kaya humingi siya ng pahintulot na ipahayag ang Mabuting Balita sa ibang bansa. Dahil dito, ipinadala siya bilang misyonero sa kautusan ni Papa Gregorio II. pinalitan din ng Santo Papa ang pangalan ni Bonifacio, mula sa orihinal na pangalang Winfrid sa bagong pangalang Bonifacio.   Naging matagumpay ang misyon niya sa Germany kaya ginawa siyang isang obispo at inilagay sa kanyang mga kamay ang buong bansa bilang kanyang nasasakupan.  Diretso siyang nagbibigay ng kanyang ulat sa Santo Papa.   Maraming sumapi sa simbahan dahil sa pangangaral ni San Bonifacio. Pinilit niyang itatag nang matibay ang pundasyon ng simbahan sa bansa.  Naganap ito dahil maraming tumulong sa kanya na mga monghe at mga mongha mula sa England.   Naging isang arsobispo si San Bonifacio at lalo siyang naging masigasig sa pagtatayo ng mga bagong diyosesis.  Nagtatag din siya ng maraming mga monasteryo.  Naging masigla ang pananampalataya sa Bavaria, ang pinakamalaking rehiyon ng Germany, sa Thuringia, ang gitnang bahagi ng bansa, at sa Franconia, dating lupaing sakop ng mga Franks.   Bahagi ng kontribusyon ni San Bonifacio ay ang pagtawag ng mga pagtitipon ng mga obispo at mga lider simbahan upang gumawa ng mga hakbang sa lalong ikalalago ng pananampalataya.  Dahil din sa kanya, napagtibay ang mga batas na ipinatupad ng simbahan para maging pamantayan ng pagsasabuhay ng pananampalataya.   Habang naghahanda si San Bonifacio para sa Kumpil ng isang grupo ng mga bagong kaanib ng simbahan, pinatay siya ng isang grupo ng mga hindi Kristiyano noong taong 754. Namatay siyang kasama ng iba pang mga martir ng pananampalataya. Inilibing siya sa monasteryo ng Fulda, kung saan hanggang ngayon ay ginagawa ang mga pagpupulong ng mga obispo ng Germany.     B. HAMON SA BUHAY   Si San Bonifacio ay nagmalasakit sa ibang bansa, para sa ibang lahi, para sa ibang kultura.  Maging handa tayong magpakita ng pag-ibig at mag-alay ng sakripisyo para sa mga taong kaiba sa atin, sa lugar na malayo sa atin, sa kulturang malayo sa ating kinagisnan.   K. KATAGA NG BUHAY   Gawa 26: 23   Kailangang maghirap ang Mesiyas, at sa pagiging una niyang bumangon sa mga patay, ipahahayag niya ang liwanag sa kanyang bayan at sa mga bansa.   (MULA SA AKLAT NA “ISANG SULYAP SA MGA SANTO,” BY FR. RMARCOS)   Share on FacebookTweet Total Views: 351