Home » Blog » SIMPLENG PANALANGIN PARA SA ELEKSYON

SIMPLENG PANALANGIN PARA SA ELEKSYON

MAHAL NA PANGINOON,
IPAGKALOOB MO PO SA AMIN ANG
DIWA NG PAGKILATIS
UPANG PILIIN ANG MGA LIDER NG LIPUNAN
NA NAKIKINIG SA IYONG SALITA,
NAGSASABUHAY NG IYONG PAG-IBG,
AT TUMATAHAK SA LANDAS NG 
KATOTOHANAN
HABANG SUMUSUNOD SA YAPAK NI 
HESUS AT NG KANYANG MGA ALAGAD
AT GUMAGABAY SA AMIN PATUNGO SA 
KAHARIAN NG IYONG KAPAYAPAAN, 
KATARUNGAN AT MALASAKIT. 
SA NGALAN NI KRISTONG ANAK MO AT 
NG ESPIRITU SANTO MAGPASAWALANG 
HANGGAN.
AMEN.
1 AMA NAMIN
1 ABA GINOONG MARIA
1 LUWALHATI

(manalanging tayo para sa payapa at tapat na eleksyon upang magbigay puri sa Panginoon ang bayang Pilipino. thanks po!)