Home » Blog » BANAL NA ORAS PARA SA MAHAL NA PUSO NI HESUS: BAWAT BUWAN NG TAON

BANAL NA ORAS PARA SA MAHAL NA PUSO NI HESUS: BAWAT BUWAN NG TAON

ENERO: MAPAYAPANG PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/12/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-enero/

PEBRERO: MAPANGHILOM NA PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2022/01/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-pebrero/

MARSO: MAHABAGING PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2022/02/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-marso/

ABRIL: MAHAL NA PUSONG PUSPOS NG ESPRITU

https://www.ourparishpriest.com/2021/03/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-abril/

MAYO: MAKA-INANG PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/04/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-mayo/

HUNYO: PUSONG-PARI NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/05/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-hunyo/

HULYO: MARALITANG PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/06/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-hulyo/

AGOSTO: MASUNURING PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/07/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-agosto/

SETYEMBRE: MAHIWAGANG PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/08/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-setyembre/

OKTUBRE: PUSONG DALISAY NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/09/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-oktubre/

NOBYEMBRE: PUSONG EUKARISTIKO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-nobyembre/

DISYEMBRE: MAKA-PAMILYANG PUSO NI HESUS

https://www.ourparishpriest.com/2021/11/banal-na-oras-pagsamba-sa-mahal-na-puso-ni-hesus-disyembre/

2 Comments