LITANYA NG PAGTITIWALA: PANG-KUWARESMA

LITANYA NG PAGTITIWALA MULA SA PANINIWALANG DAPAT KONG PAGHIRAPANG KAMTIN ANG IYONG PAGMAMAHAL ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA TAKOT NA HINDI AKO KARAPAT-DAPAT MAHALIN ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA MALING AKALA NA KAYA KO ANG LAHAT NG BAGAY ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA TAKOT NA KAPAG NAGTIWALA AKO SA IYO AY LALO AKONG MAHIHIRAPAN ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA PAGDUDUDA SA IYONG SALITA AT MGA PANGAKO ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA PAGTANGGI NA MAGING TILA BATA NA NAKASALALAY SA IYO ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA PAG-AATUBILING TANGGAPIN ANG IYONG KALOOBAN ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA PAGKABAGABAG SA KINABUKASAN ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA SAMA NG LOOB AT SOBRANG PAG-IISIP SA NAKARAAN ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA MALIGALIG NA PAGHAHANAP NG SARILI SA KASALUKUYANG SANDALI ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA PAGTUTOL NA MANIWALA SA IYONG PAG-IBIG AT PRESENSYA ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA TAKOT NA HINGIN MO SA AKIN ANG HINDI KO KAYANG IBIGAY ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA PANINIWALANG ANG BUHAY KO AY WALANG HALAGA ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA TAKOT SA ANUMANG HIHINGIN SA AKIN NG PAG-IBIG ILIGTAS MO AKO, HESUS MULA SA PAGKASIPHAYO ILIGTAS MO AKO, HESUS NA PATULOY MO AKONG HINAHAWAKAN, ITINATAGUYOD AT MINAMAHAL HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA ANG PAG-IBIG MO AY MAS MALALIM KAYSA AKING MGA KASALANAN AT PAGKAKAMALI, AT NAGPAPABAGO SA AKIN HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA ANG HINDI PAGKAALAM SA MAGAGANAP SA KINABUKASAN AY PAANYAYANG SUMANDIG AKO SA IYO HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA KAPILING KITA SA AKING MGA PAGDURUSA HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA ANG AKING PAGHIHIRAP, KAUGNAY SA IYO, AY MAGBUBUNGA SA MUNDONG ITO AT SA KABILA HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA HINDI MO AKO IIWANG ULILA, NA IKAW AY LAGING NASA IYONG SIMBAHAN HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA ANG BALAK MO PARA SA AKIN AY HIGIT NA MABUTI HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA LAGI MO AKONG DINIRINIG AT SA IYONG KABUTIHAN AY TINUTUGON HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA BINIBIGYAN MO AKO NG BIYAYANG MAPATAWAD AT MAGPATAWAD HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA BINIBIGYAN MO AKO NG LAHAT NG LAKAS NA KAILANGAN KO PARA SA AKING GAWAIN HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA ANG AKING BUHAY AY KALOOB HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA TUTURUAN MO AKONG MAGTIWALA SA IYO HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA IKAW ANG AKING PANGINOON AT DIYOS HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO NA AKO ANG IYONG MINAMAHAL NA ANAK HESUS, NAGTITIWALA AKO SA IYO (Salamat sa Sisters of Life) –> Share on FacebookTweet Total Views: 251