Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – ANG HINDI PAG-AASAWA BILANG PAG-AALAY NG BUHAY PARA SA PANGINOON

NASA BIBLIYA BA? – ANG HINDI PAG-AASAWA BILANG PAG-AALAY NG BUHAY PARA SA PANGINOON

HINDI SIKAT ANG PAGIGING SINGLE AT LALO NA KUNG SINGLE PARA SA PANGINOON. MAS SIKAT ANG PORNOGRAPHY, PRE-MARITAL AT EXTRA-MARITAL SEX, HOMOSEXUAL ACTS AT IBA PANG NAKIKITA SA MEDIA NGAYON.

DAHIL DITO HINDI MAUNAWAAN AT NILILIBAK PA ANG HINDI PAGKAKALOOB NG KATAWAN AT SARILI SA LAYAW NG LAMAN ALANG-ALANG SA PAGMAMAHAL KAY KRISTO.

SA MGA KATOLIKO, MARAMING HINDI NAG-AASAWA NANG DAHIL SA EBANGHELYO – MGA PARI, MADRE, BROTHERS, SINGLE-BLESSED. ANG TAWAG DITO AY “CELIBACY” O ANG PAGSASABUHAY NG BUONG-BUONG PAG-AALAY NG SARILI SA DIYOS AT SA PAMAYANAN.

ITO AY MALAYANG TINATANGGAP, HINDI IPINAPATAW LAMANG SA ISANG TAO.

ITO AY PAALALA SA LAHAT TUNGKOL SA PAGHAHARI NG DIYOS.

ITO AY PARAAN NG PAGLILINGKOD.

ITO AY KALOOB NI KRISTO SA KANYANG MGA TINAWAG PARA SA REGALONG ITO. ANG PANGINOONG HESUS MISMO AY HINDI NAG-ASAWA O NAGTATAG NG PAMILYA, TALIWAS SA MGA “FAKE NEWS” NG MGA GNOSTIC GOSPELS AT APOCRYPHAL GOSPELS (MGA SULAT NA SINAUNA NGA PERO HINDI NAMAN APRUBADO BILANG TUNAY NA SALAYSAY NG BUHAY NI KRISTO. SIKAT ANG MGA ITO NGAYON DAHIL KAYDAMING MAS NATUTUWA SA KASINUNGALINGAN KAYSA KATOTOHANAN).

NAPAKAHALAGA NG PAG-AASAWA SA MATA NG DIYOS. PERO HINDI LAHAT AY PARA SA PAG-AASAWA. MAYROONG TINATAWAG SA BUONG BUHAY NA PAGLILINGKOD SA SIMBAHAN. PAREHONG MABUTI AT MAHALAGA ANG DALAWANG URI NG PASYANG ITO.

MATEO 19: 10-12

1 COR 7:32-35 (HALIMBAWA NG BUHAY NI SAN PABLO.

1 COR 7: 8-9; 36-40

1 TIM5: 9-12

PAHAYAG 14: 3-4

–>