Home » Blog » NASA BIBLIYA BA? – ANG SIMBAHAN

NASA BIBLIYA BA? – ANG SIMBAHAN

NAGTATAG BA SI HESUS NG SIMBAHAN?
MAT 16: 18-19
MAT 18: 15-18

JN 13: 20, 14: 16-17, 26
JUN 18: 18, 20:21-23
MAT 5: 13, 10:40
GAWA 9:31, 15: 28-29
1 COR 12: 27-30
TITO 2:15

MAY KAPANGYARIHAN BA ANG SIMBAHANG ITINATAG NI KRISTO?

LK 10:16
1 TIM 3: 14-15 – KAHIT HINDI GINAMIT ANG SALITANG SIMBAHAN, ITO ANG TINUTUKOY
1 TIM 4: 11-16 – KAPANGYARIHAN NI TIMOTEO BILANG PINUNO NG SIMBAHAN

2 TESS 3: 14-15
MAT 18: 15-17
EBREO 13: 7-17
1 PED 4:17


MAY PAGKAKAISA BA ANG SIMBAHAN NI KRISTO?

ROM 16: 17-18
1 COR 1:10

1 TITO 4-16 – KAHALAGAHAN NG PAGKAKAISA SA ARAL; KAPANGYARIHAN NG ISANG OBISPO AT NG PAGPILI NG KAHALILI NITO

1 COR 10:17, 12: 12-27
EF 4:4-5
COL 1:14, 3:15
FIL 1:27-28, 2:2
1 TIM 1:3-7, 6: 2-4

MISTERYO NG PAGSASAMA NG MABUTI AT MASAMANG TAO SA SIMBAHAN

MAT 5: 13-16
MAT 13: 1-9

MAT 13: 24-50
MK 3:19
JN 6:70
MT 7: 15-23
MT 26: 69-75
LK 22: 54-62
JER 32: 22-25

2 TIM 2:13


ANG SIMBAHAN ANG KATAWAN NI KRISTO

JN 15: 1-11 – PUNO AT SANGA: GAMIT NA LARAWAN NI JUAN BILANG KATUMBAS SA GAMIT NA LARAWAN NI PABLO (KATAWAN)

GAWA 9:1-6

ROM 12: 4-6
1 COR 12: 12-27
EFESO 1:22-23
COL 1:18–>