Home » Blog » SAINTS OF DECEMBER: NIÑOS INOCENTES

SAINTS OF DECEMBER: NIÑOS INOCENTES

DISYEMBRE 28
 

 

MGA BANAL NA SANGGOL NA WALANG KAMALAYAN
(THE HOLY INNOCENTS), MGA MARTIR
A. KUWENTO NG BUHAY
Kilala sa Pilipinas ang araw na ito bilang araw ng pagbibiro o panloloko. Karaniwang tawag dito ay ang pangalang Espanol ng kapistahan – ang Ninos Inosentes.  May mga nanloloko na hihiram kunwari ng pera at kapag siningil ay ayaw magbayad dahil ang nagpahiram ay tila tatanga-tanga kaya madaling naisahan ng nanloko sa kanya. At marami pang ibang uri ng pagbibiro ang nagaganap sa araw na ito.
Pero ano nga ba ang tunay na diwa ng mga batang santo ng araw na ito?
Nasa Bibliya ang naganap sa mga Banal na Sanggol na walang kamalayan (the Holy Innocents) sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo (2:13-18).  Nang mabalitaan ni Haring Herodes mula sa mga pantas na isinilang ang Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo, napuno siya ng takot na mawawala siya sa kapangyarihan.  Sa kanyang pagnanais na iligpit o alisin ang kanyang magiging katunggali o ka-kumpitensya sa kanyang trono, ipinahanap niya ang Sanggol na si Hesus subalit upang makasigurado siya, lahat ng mga batang lalaki ang kanyang ipinapatay.
May pagbabalik-tanaw sa karanasan ng mga Hudyo ang tagpong ito dahil sa pagpatay din sa mga batang lalaki sa Ehipto noong sanggol pa si Moises, dahil sa takot ng Paraon (Pharoah) na lumaganap ang lahi ng mga Hudyo.
Paano naging mga martir ang mga sanggol na ito?  Nagbuwis ng buhay ang mga sanggol para sa Mesiyas na si Hesus. Sila ang humarap sa kamatayan upang makaligtas si Hesus sa poot ni Herodes, kaya si Hesus ay nakatakas dala ni Jose at Maria  patungo sa Ehipto.
Hindi sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa naging saksi ang mga sanggol. Naging saksi sila sa pagdanak ng kanilang dugo.  Hindi pa sila maaaring magsalita.  Hindi pa sila maaaring gumawa ng anumang bagay. Pero ang kanilang kamatayan ang naging alay nila para sa pagdating ng pag-asa ng buong mundo.
Kung si San Esteban ang unang martir para sa Panginoong Muling Nabuhay, ang mga sanggol na ito ang mga unang martir para sa Panginoong Bagong Silang.  Naging regalo sa kanila ng Diyos na magkaroon ng kahulugan ang maikli at munting buhay nila para sa katuparan ng pangako ng Diyos at ng inaasam ng mga tao.
Malaking sakripisyo din ang ginawa ng kanilang mga pamilya na nag-alay ng kanilang mga anak. Tamang-tamang alalahanin ngayon ang mga batang pinapaslang ng dahil naman sa modernong pagiging martir ng mga inosenteng sanggol – ang aborsyon.
B. HAMON SA BUHAY
Tanungin natin ang ating sarili kung paano ba natin nagagamit ang ating buhay upang papurihan ang Diyos. Hindi tayo pinalad na magkaroon ng madugong pagsaksi kay Kristo pero tinatawag tayo na mag-alay din ng mga maliliit na sakripisyo para parangalan ang Diyos araw-araw. Ipagdasal din natin na matigil na ang aborsyon at maging bukas ang puso ng lahat tungo sa buhay na regalo sa atin ng Panginoong Hesus.
Ngayong Pasko, maging tunay nawa tayong saksi kay Kristo sa pamamagitan ng ating buong pusong pag-aalay ng sarili sa kanya, tulad ng mga batang santo.
K. KATAGA NG BUHAY
Mt 2;16
Nagalit naman si Herodes nang malaman nito na napaglalangan siya ng mga pantas. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Betlehem at mga karatig nito, mga batang may dalawang taong gulang pababa, batay sa panahon ng pagsikat ng tala ayon sa mga pantas.