Home » Blog » SAINTS OF DECEMBER: SANTO TOMAS BECKET

SAINTS OF DECEMBER: SANTO TOMAS BECKET

DISYEMBRE 29
SANTO TOMAS BECKET, OBISPO AT MARTIR
 

 

A. KUWENTO NG BUHAY
Maganda ang simula ng buhay ni Santo Tomas Becket na isinilang noong taong 1118.  Ipinanganak siya sa Londonsa England at pagkatapos ay nag-aral sa Paris sa France.  Sa edad na 25 nagsimula na siyang maglingkod sa ilalim ng Arsobispo ng Canterbury at pagkatapos ay pinalad na makapag-aral naman sa Roma at Bologna sa Italy at muling pumunta sa Francepara mag-aral ng abogasya. 
Naging chancellorsiya sa ilalim ng Hari ng England na si Haring Enrique (Henry) II at naging maganda ang relasyon niya sa haring ito sa loob ng pitong taon. Nakasali siya sa giyera ng England laban sa Franceat buong tapang na ipinakita niya ang kanyang pagiging magiting na alagad ng kanyang hari.
Noong 1162, naging isang ganap na pari si Santo Tomas at siya ang unang nagdiwang sa England ng Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo o Santissima Trinidad (Most Blessed Trinity).
Nang mahirang siya bilang Arsobispo, kapansin-pansin na nagbago ang kanyang ugali at naging mas madasalin at mas mapag-sakripisyo si Santo Tomas Becket.  Sino ba ang isang obispo sa ating simbahan?  Ang isang obispo ay kahalili sa tungkulin na ibinigay ng Panginoon Hesus sa kanyang 12 alagad. Bawat obispo ay saksi sa dalisay at tunay na mensahe ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo.
Habang napapalapit si Santo Tomas sa Panginoon, unti-unti namang nagiging pangit ang relasyon niya sa hari lalo pa at may isang obispo, si Foliot ng London, na nagsulsol sa hari upang higit na mainis sa kanya.
Nang nais ng hari na kontrolin ang mga ari-arian ng simbahan at pati na rin ang pagkilos ng mga pari, tumanggi si Santo Tomas Becket na pumirma sa dokumento. Alam niyang magkakaroon ng maraming limitasyon ang simbahan kung tatanggapin niya ang dokumento ng hari. Pinagbintangan siya ng pagsuway sa hari at dahil dito ay itinapon siya sa Francesa loob ng 6 na taon.
Noong 1170 nakabalik siya sa England dala ang mga dokumento ng pag-suspindi laban sa mga obispong nagsulsol sa hari at ang dokumento ng pagkakatiwalag mula sa Simbahan ng obispong si Foliot ng London.
Sobra ang galit sa kanya ni Foliot at ng obispo ng Salisburykaya inayos nilang patayin si Santo Tomas Becket ng apat na sundalo ng hari. Gusto ng mga pari na ipagtanggol si Santo Tomas Becket sa pamamagitan ng pagbarikada sa mga pintuan ng katedral pero tumanggi ang santo at buong tapang na sinabi: “Handa akong mamatay sa ngalan ni Hesus at para ipagtanggol ang simbahan.”
Pinatay ng mga sundalo si Santo Tomas Becket sa loob ng kanyang katedral,  sa altar ng Mahal na Birhen at ni San Benito. Noong 1172, nagsisi ang hari sa pagpatay na ginawa sa santo sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo at nagbalik-loob siya sa simbahan.
Isa na namang martir o saksi ni Kristo ang santong ito na matapos alagaan ang bayan ng Diyos ay nagbuwis pa ng kanyang sariling buhay para sa kanyang pananampalataya.
B. HAMON SA BUHAY
Para kay Santo Tomas Becket, walang pagkakahati-hati ang kanyang puso.  Iisa lamang ang kanyang susundin, at iyan ay walang iba kundi ang Panginoon.  May pagkakataon sa ating buhay na dapat tayong mamili kung ang mga hari ba ng mundong ito ang ating susundin o ang tunay na Hari ng ating kaluluwa.  Ipagdasal natin na lagi nating sundin lamang ang tinig ni Kristo sa ating buhay.
Ngayong Pasko, si Santo Tomas nawa ang maging gabay natin sa pagiging masugid na lingkod ng Panginoon.
K. KATAGA NG BUHAY
Mt 16: 25
Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ang mawawalan nito ngunit ang nawawalan ng sarili alang-alang sa akin ang makakatagpo nito.
(from: Isang Sulyap sa mga Santo, by Fr. RMarcos)