Home » Blog » MGA PAGSUSUMAMO KAY SAN JOSE

MGA PAGSUSUMAMO KAY SAN JOSE

 

MGA PAGSUSUMAMO KAY SAN JOSE

(KAUGNAY NG KANYANG BUHAY 

KASAMA SI HESUS AT MARIA)

 

 


 

San Jose, ipagkaloob mong pumasok si Hesus aking puso at pabanalin ako

 

San Jose, ipagkaloob mong pumasok si Hesus sa aking puso at punuin ako ng pagmamahal

 

San Jose, ipagkaloob mong gabayan at patatagin ni Hesus ang aking kalooban

 

San Jose, ipagkaloob mong gabayan at dalisayin ni Hesus ang aking isip

 

San Jose, ipagkaloob mong gabayan at akayin ni Hesus ang aking mga naisin

 

San Jose, ipagkaloob mong masdan  at basbasan ni Hesus ang aking mga gawain

 

San Jose, ipagkaloob mong pag-alabin ni Hesus ang pag-ibig ko sa Kanya

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na matularan ko ang iyong kabutihan

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang espiritu ng kababaang-loob

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang kaamuan ng puso

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang kapayapaan ng kaluluwa

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang banal na pagkatakot sa Panginoon

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang pagnanais sa kabanalan

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang banayad na pag-uugali

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang dalisay at mapagkawang-gawang puso

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang banal na pagtanggap sa pagdurusa

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang karunungang bunga ng pananampalataya

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang biyaya ng pagpupunyagi sa mabubuting gawain

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang lakas sa pagpapasan ng aking krus sa buhay

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang paglayo sa mga materyal na bagay sa mundong ito

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang biyaya na laging tahakin ang makitid na landas patungo sa langit

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang biyaya na umiwas sa mga magdadala sa akin sa tukso

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang banal na pagnanasa sa kaligayahan ng langit

 

San Jose, kamtin mo mula kay Hesus na taglayin ko ang ang biyaya ng pagpupunyagi hanggang sa dulo ng buhay

 

San Jose, huwag mo akong iiwan

 

San Jose, ipagkaloob mong huwag tumigil ang aking puso sa pagmamahal sa iyo at ang aking mga labi pagpupuri sa iyo

 

San Jose, alang-alang sa pag-ibig mo kay Hesus, ipagkaloob mong matutunan ko Siyang higit na mahalin

 

San Jose, magiliw mo akong tanggapin bilang tapat mong lingkod

 

San Jose, ako ay sa iyo; tanggapin mo ang aking samo at dinggin ang aking mga dalangin

 

San Jose, huwag mo akong iiwan sa sandali ng aking kamatayan

 

Hesus, Maria at Jose, sa inyo alay ko ang puso ko at kaluluwa

 

(magdasal ng 3 Luwalhati)