Home » Blog » SAINTS OF JANUARY: SAN HILARIO, OBISPO AT PANTAS

SAINTS OF JANUARY: SAN HILARIO, OBISPO AT PANTAS

ENERO 1

A. KUWENTO NG BUHAY
Unang nakakita ng liwanag sa mundo si San Hilario noong isilang siya sa taong 315, sa bansang France. Nag-asawa at nagkaroong ng isang anak na babae itong si Hilario. Sa simula siya ay isang pagano o hindi pa naniniwala kay Kristo. Subalit tinalikuran niya ang kanyang pagiging pagano at nagpabinyag siya nang mabasa niya ang Bibliya lalo na ang panimula ng Mabuting Balita ayon kay San Juan.
Sa kanyang pagmamahal sa Bibliya, naging mahusay siyang tagapaliwanag ng mga Salmo at pati na rin ang Mabuting Balita ayon kay San Mateo.
Nahirang siyang obispo ng Poitiers, France kahit na hindi pa siya pari, noong taong 350. Medyo naging mahirap ang kanyang buhay bilang obispo dahil ipinatapon siya ng kanyang mga kaaway sa malayong lugar. Bakit nila ito ginawa? Lumalaganap noon sa kanilang bansa ang mga maling aral ng semi-Arians na nakakuha ng suporta ng emperador at nilabanan niya nang buong giting ang mga maling turo ng mga ito.
Tulad ng nabanggit na sa buhay ng ibang mga santong lumaban sa mga Arians, ang grupong Arian ay naghahasik ng maling turo na ang Panginoong Hesukristo ay hindi kapantay ng Diyos Ama sa pagka-Diyos. At hindi ito ang turo ng ating simbahan. Ang aral ng simbahan ay ang pagiging pantay at iisa sa pagka-Diyos ng Ama at ng kanyang Anak na si Hesus (at ng Espiritu Santo na pag-ibig nilang dalawa).
Ang tamang aral tungkol sa Banal na Santatlo o Santissima Trinidad (iisang Diyos sa tatlong Persona; HolyTrinity sa Ingles) ay batayan ng Kristiyanismo at ang anumang grupong hindi tumatanggap dito ay hindi din tunay na Kristiyano sa pananampalataya.
Ang aral tungkol sa Santissima Trinidad ay unang ipinaglaban nang may ubod-katapangan ni San Atanasio (obispo sa simbahan sa Silangan) hanggang sa kanyang kamatayan.  Siya rin ay nagdusa ng maraming pagtuligsa ng kanyang mga kaaway dahil sa kanyang paninindigan sa aral na ito.
Kinilala si San Hilario bilang katumbas ni San Atanasio at ipinahayag siya bilang isang pantas ng simbahan dahil sa kanyang pagtuturo ng tamang doktrina. Nagsulat siya ng 12 libro tungkol sa Santissima Trinidad at kinilala siya bilang isang magaling na theologian.  Namatay siya noong taong 367.
B. HAMON SA BUHAY
Nakahahanga ang dedikasyon ni San Hilario sa tamang aral ng pananampalataya. Bunga ito ng kanyang sariling pag-aaral sa Bibliya at sa personal na kaugnayan niya sa Diyos. Ginagawa ba natin ang lahat ng ating makakaya upang maging mulat sa katotohanan na dulot ng ating Panginoong Hesukristo?  Sinisikap mo bang malaman at maunawaan ang iyong sariling pananampalataya?
Ngayong Bagong Taong ito, maging matatag nawa ang ating pananalig na hindi tayo pababayaan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, tulad ni San Hilario.
K. KATAGA NG BUHAY
JN 21: 16
Sinabi sa kanyang makalawa: “Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?” Sinabi nito sa kanya: “Oo, Panginoon, ikawa ang nakaaalam na iniibig kita.”
(from: Isang Sulyap sa mga Santo, by Fr. RMarcos)