Home » Blog » SAINTS OF JUNE: SAN EFREN, DIYAKONO AT PANTAS NG SIMBAHAN

SAINTS OF JUNE: SAN EFREN, DIYAKONO AT PANTAS NG SIMBAHAN

HUNYO 9

 

 

A. KUWENTO NG BUHAY

 

May dalawang bersyon ang salaysay tungkol sa ating mahal na santo sa araw na ito. Ang una ay ipinanganak siya bandang taong 306 sa isang pamilyang Kristiyano sa Nisibis sa Mesopotamia.  Ang lugar na ito ngayon ay nasa teritoryo ng bansang Turkey.

 

Subalit isa pang kuwento ang nagsasabi na ang pamilya ni San Efren ay hindi Kristiyano. Kaya nang maisipan niyang magpabinyag bilang Kristiyano, itiniwalag siya ng kanyang pamilya dahil hindi nila matanggap ang kanyang desisyon. Sinasabing 18 taong gulang siya nang siya ay mabinyagan.

 

Ang taguri sa kanya ay Diyakono, ibig sabihin, hindi siya na-ordenan bilang isang pari at nanatiling diyakono hanggang sa dulo ng kanyang buhay.  Maaari din na ayaw niya ring maging pari kaya pinili niyang maging diyakono ng simbahan.

 

Pinagkatiwalaan ng obispo si San Efren ng tungkulin bilang diyakono at inatasan na magtayo ng paaralan. Nang dumating ang mga Persiansat sakupin ang Mesopotamia, umalis ang mga Kristiyano. Nilisan ni San Efren ang kanyang bayang tinubuan at nanirahan sa Edessa, na ngayon ay isang lugar sa Iraq.  Dito sinasabing nagtayo siya muli ng isang paaralang para sa Teolohiya.

 

Inasam ni San Efren ang isang buhay ng panalangin at sakripisyo. Pero hindi siya naging isang ermitanyo na laging malayo at nakatago sa kanyang kapwa tao. Bagamat nakatira sa isang kuweba, umaalis siya dito upang mangaral at magturo sa mga tao.

 

Maraming naging aral si San Efren tungkol sa pananampalataya, sa gampanin ng Santo Papa bilang kahalili ni San Pedro Apostol, at sa Mahal na Birheng Maria. Nakilala din siya bilang isang tanyag na makata at taga-talumpati, at lalo’t higit bilang isang banal na tao.

 

Si San Efren ay isang Katolikong mula sa tradisyong Syriac, kaya hindi siya Roman Catholic kundi Syriac Catholic o Syriac Christian. Ang Syriac Church ay bahagi ng ating simbahan subalit iba ang mga tradisyong nagpapahayag ng kanilang pananampalataya.

 

Si San Efren ang kaisa-isang Pantas ng simbahan mula sa Syriac tradition.  Sa kaniyang pamayanan ng Syriac Church, ang natatanging bansag sa kanya ay: harpa ng Espiritu Santo, dahil ang buong buhay niya ay tila isang maringal na awit para sa Diyos.

 

Namatay si San Efren noong taong 373 sa gitna ng kabanalan ng buhay.

 

 

B. HAMON SA BUHAY

 

Ipagdasal natin sa Espiritu Santo na tayo din ay mapuspos ng kanyang biyaya upang lalong lumakas ang ating pagiging saksi sa buhay panalangin at sa buhay paglilingkod.

 

K. KATAGA NG BUHAY

 

Col 3: 16

 

Ano man ang gawin ninyo, sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa ngalan ng Panginoong Hesus at magpasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya.

 

(MULA SA AKLAT NA “ISANG SULYAP SA MGA SANTO, BY FR. RMARCOS)

1 Comments