Home » Blog » SAINTS OF JANUARY: SAN PABLO APOSTOL

SAINTS OF JANUARY: SAN PABLO APOSTOL

ENERO 25
A. KUWENTO NG BUHAY
Si San Pablo Apostol, bagamat hindi kasama sa labindalawang tinawag ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral sa Galilea, ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang apostol. Ito ay dahil sa kanyang pagpupunyagi na ikalat ang Mabuting Balita sa mga Hentil sa lahat ng dako ng mundo na kanyang kayang marating.  Subalit hindi nagsimula si San Pablo na kasa-kasama ng mga sumasampalataya kay Kristo. 
Siya mismo ang nagsasabi ng kanyang kasaysayang personal sa kanyang mga sulat.  Sa Sulat ni San Pablo sa mga taga Galacia (1: 11-24), inamin niya kung paanong nagsimula siya bilang isa sa mga namumuhi at tumutuligsa sa mga unang Kristiyano. Sa Gawa ng mga Apostol, si San Pablo na noon ay tinatawag pang Saulo (ang kanyang pangalan bago siya sumunod kay Kristo), ay isang saksi sa pagpatay kay San Estebang diyakono na pinaslang sa pamamagitan ng pagpukol ng mga bato.
Naging mapusok si Saulo noon sa paghahanap at pagdakip sa mga unang Kristiyano upang ikulong at parusahan dahil sa inaakala niyang maling paniniwala ng mga ito kay Kristo.
Nagbago ang lahat ng isang malaking himala, malamang ang pinaka-malaking himala, sa batambata at nagsisimula pa lamang na simbahan, ang naganap sa pagbabagong-buhay ni Saulo.
Nagpakita sa kanya sa daan patungong Damasco ang Panginoong Hesukristo upang akayin siya sa pagsunod sa kanyang handog na bagong buhay at gawin siyang kasangkapan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Si Saulo ay naging si Pablo, na ngayon ay punong-puno ng pananabik na maging alipin ni Kristo at alipin ng kanyang mga kapatid sa simbahan.
Ang doktrina ng Katawang Mistiko ni Kristo (na ang simbahan ay katawan ni Kristo; Siya ang Ulo at tayo ang mga bahagi ng katawan) ay nabuo sa isip at puso ni San Pablo noong magpakita ang Panginoon sa kanya at tanungin siya: “Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?” (Gawa 9:4b)  Ang hinahabol ni Pablo noon ay ang mga Kristiyano subalit iniugnay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa kapalaran at buhay ng kanyang mga alagad.  Hindi maaaring paghiwalayin si Hesus at ang sinumang nagmamahal sa kanya.  Iisang katawan na sila ngayon dahil sa Espiritu Santong nagbubuklod sa Panginoon at sa mga Kristiyano.
B. HAMON SA BUHAY
Maglaan ng panahon para basahin ang kuwento ng buhay ni San Pablo Apostol. Basahin sa Galacia 1: 11-24 o kaya ay sa Gawa ng mga Apostol 9:1-22.  Maaari ding paghambingin o ikumpara ang dalawang bersyon na ito ng kanyang karanasan.
Tulad ni San Pablo, tayo nawa ay makaranas ng tunay na pagbabago ng ating puso at isip, ng ating ugali at gawi.
K. KATAGA NG BUHAY
Gal 2:20
Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At kung buhay man ako sa laman, nabubuhay ako dahil sa pananampalataya sa Anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin.
 (mula sa “Isang Sulyap sa mga Santo, by Fr. RMarcos)