Home » Blog » HOLY SPIRIT NOVENA – NOBENA SA DIYOS ESPIRITU SANTO

HOLY SPIRIT NOVENA – NOBENA SA DIYOS ESPIRITU SANTO

ENGLISH:

Dearest Holy Spirit, confiding in Your deep, personal love for me, I am making this novena for the following request, if it be Your Holy Will to grant it: 
(mention your request).
Teach me, Divine Spirit, to know and seek my last end; grant me the holy fear of God; grant me true contrition and patience. 
Do not let me fall into sin. Give me an increase of faith, hope and charity, and bring forth in my soul all the virtues proper to my state in life.
Make me a faithful disciple of Jesus and an obedient child of the Church. Give me efficacious grace sufficient to keep the Commandments and to receive the Sacraments worthily. 
Give me the four Cardinal Virtues, Your Seven Gifts, Your Twelve Fruits. 
Raise me to perfection in the state of life to which You have called me and lead me through a happy death to everlasting life.
 I ask this through Christ our Lord, Amen.
TAGALOG:
Minamahal na Espiritu Santo, nagtitiwala sa malalim mong pagmamahal sa akin, ginaganap ko po ang nobenang ito para sa kahilingang ito, kung ayon sa kalooban mong ipagkaloob ito: (banggiting ang kahilingan)
Ituro mo po sa akin Banal na Espiritu na alamin at pagsikapan ang hantungan ng aking buhay; ipagkaloob mo po ang banal na pagkatakot sa Diyos; ang tunay at tapat na pagsisisi at pagtitiyaga. Huwag mo pong itulot na mahulog ako sa kasalanan. Nawa’y lumago ang aking pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at payabungin sa aking kaluluwa lahat ng lakas na kailangan ko sa estado ng aking buhay. 
Gawin mo po akong matapat na alagad ni Hesus at masunuring anak ng simbahan. Bigyan mo po ako ng mabisang biyaya upang tupdin ang mga Utos ng Diyos at upang marapat na tumanggap ng mga sakramento. Ibuhos mo po sa akin ang mga kaloob mo at bunga. Itanghal mo po ako sa kabanalang ninanais mo para sa akin at akayin sa payapa at maligayang pagpanaw tungo sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.