Home » Blog » MGA PANALANGIN UKOL SA MENTAL HEALTH

MGA PANALANGIN UKOL SA MENTAL HEALTH

Tinutulungan niya, mga nagdurusa
    at di binibigo ang walang pag-asa.

Ang taong matuwid, may suliranin man,
    sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. (Awit 34: 18-20)

PANALANGIN NG TAONG MAY KARAMDAMAN SA MENTAL HEALTH

Amang Mahabagin at Mapagkalinga, ang aming saklolo sa bawat pangangailangan: pakumbaba pong hiling ko na masdan, dalawin, at tulungan kaming nagdurusa sa iba’t-ibang uri ng karamdaman sa kalusugang pangkaisipan lalo na ang mga dumaranas ng depresyon, pagkabalisa, takot, pagkalutang, kalituhan, at iba pang simptomas nito. Maawa po kayo sa amin; bigyan kami ng kapanatagan; ilayo sa mga tukso; at bigyan ng pagpupunyagi sa gitna ng hirap na dinaraanan. Sa takdang panahon, ibalik mo po ang kalusugan, at akayin lahat sa kapahingahan upang magbigay-puri at pagsamba sa iyo. Dalhin kami sa buhay na ganap at kasiya-siya, sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Amen.

Mahal na Birheng Maria, mapagpagaling sa mga maysakit, ipanalangin mo kami.

San Jose, pag-asa ng maysakit, ipanalangin mo kami.

San Charbel, tagahilom ng katawan at kaluluwa, ipanalangin mo kami.

PANALANGIN NG NAGMAMALASAKIT SA TAONG MAY MENTAL HEALTH PROBLEM

Amang Mapagmahal, lakas at kapahingahan ng mga nagdurusa, kaawaan mo po at pagalingin ang aking mahal sa buhay na nakikipagbuno sa karamdamang pangkaisipan, sa mga simtomas ng problema sa kanyang mental health. Sa bisa ng iyong kapangyarihan Panginoon, pagalingin mo po siya at ibalik sa dating sigla, buhay, at mabuting pangangatawan at pag-iisip. Bigyan mo po kaming lahat ng kagalakang sa iyo lamang nagmumula. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.

Santa Maria, Ina ng Diyos, San Jose, San Sharbel, ipanalangin po ninyo lahat ng maysakit lalo na sa kanilang mental health. Amen.

6/23/24