Home » Blog

ANO ANG BANAL NA MISA? PART 27: ANG ANAMNESIS O “SI KRISTO’Y NAMATAY…”

Mula sa salitang Griyego, ang anamnesis ay may kahulugang pag-alaala o paggunita. Sa Huling Hapunan, habilin ng Panginoong Hesukristo na “gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin” (Lk 22:19). Ito ang ating tugon sa kahilingang ito. May apat an bahagi ang paggunita o pag-alaala. Una, ang paanyaya…

Read More

ANO ANG BANAL NA MISA? PART 14: ANG PAGHAHANDOG NG MGA ALAY

Tulad nang unang panahon, kung saan dinadala ng mga tao ang tinapay at alak mula sa kanilang mga tahanan patungo sa altar, dinadala din ang tinapay at alak sa altar ng mga tao, bagamat hindi na ito mula sa kanilang tahanan. Ang unang mga Kristiyano ay gumamit…

Read More