Home » Blog

TAGALOG PRAYERS FOR POPE BENEDICT XVI AND THE NEXT POPE
STO. TOMAS DE VILLANUEVA PARISH
PASIG CITY
(TO BE LED BY THE PRIEST BEFORE FINAL BLESSING)


A. Prayers for Benedict XVI (UNTIL FEB. 28, 2013)
PANALANGIN PARA KAY POPE BENEDICT XVI
PANGINOON, KAYO ANG PUMILI SA AMING SANTO PAPA, POPE BENEDICT XVI UPANG MAMUNO SA INYONG SIMBAHAN. NAGPAPASALAMAT KAMING LUBOS SA MGA TAON NG KANYANG PAGLILINGKOD.  HILING PO NAMIN NA MATAPOS SIYANG MAGLINGKOD BILANG KINATAWAN DITO SA LUPA NI HESUKRISTONG IYONG ANAK, MATAMO NAWA NIYA ANG SAGANANG PAGPAPALA SA BUHAY NA ITO AT GAYUNDIN SA LUWALHATI NG LANGIT.  SA PAMAMAGITAN NI KRISTONG AMING PANGINOON.  AMEN.
(AMA NAMIN, ABA GINOONG MARIA, LUWALHATI…)
B. FOR THE ELECTION OF THE NEW POPE (FROM MARCH 1 UNTIL THE NEW POPE IS ELECTED)
PANALANGIN SA PAGPILI AT PAGHALAL SA BAGONG SANTO PAPA
O PANGINOON, MABUTING PASTOL, NA WALANG HUMPAY NA KUMAKALINGA SA IYONG KAWAN, IPAGKALOOB PO NINYO SA AMIN ANG ISANG PASTOL, NA KAHALILI NI POPE BENEDICT XVI, ANG MAGIGING AMING BAGONG SANTO PAPA, NA SA KANYANG KABANALAN AY MAGIGING KALUGOD-LUGOD SA INYO AT MAGPAPAKITA SA AMIN NG TAPAT NA PANGANGALAGA. SA PAMAMAGITAN NI HESUKRISTONG ANAK MO AT PANGINOON NAMIN NA NABUBUHAY AT NAGHAHARI KASAMA NG ESPIRITU SANTO, IISANG DIYOS, MAGPAKAILANMAN. AMEN.
(AMA NAMIN, ABA GINOONG MARIA, LUWALHATI…)
C. FOR THE NEWLY ELECTED POPE (WHEN HIS NAME IS ANNOUNCED, FOR 9 DAYS)
PANALANGIN PARA SA BAGONG SANTO PAPA
PANGINOON, PASTOL AT PINUNO NG LAHAT NG SUMASAMPALATAYA, TUNGHAYAN PO NINYO ANG INYONG LINGKOD NA SI POPE ______, NA SIYANG ITINALAGA NINYONG MAMUNO SA INYONG SIMBAHAN BILANG BAGONG SANTO PAPA, BAGO NAMING PASTOL; IPAGKALOOB PO NINYO, AMING HILING, NA SA KANYANG SALITA AT GAWA, TUNAY SIYANG MAKAPAGLINGKOD UPANG ANG KAWAN NA IPINAGKATIWALA SA KANYA AT MAKARATING SA BUHAY NA WALANG HANGGAN. SA PAMAMAGITAN NI HESUKRISTONG IYONG ANAK AT PANGINOON NAMIN, KASAMA NG ESPIRITU SANTO, IISANG DIYOS, MAGPAKAILANMAN.  AMEN.
(AMA NAMIN, ABA GINOONG MARIA, LUWALHATI…)