Home » Blog » IKALAWANG LINGGO NG ADBIYENTO A

IKALAWANG LINGGO NG ADBIYENTO A

ANG TINIG NG PROPETA
Tuwing malapit na ang Pasko, sumusulpot ang katauhan ni Juan Bautista, tulad sa ebanghelyo natin ngayon. Bakit nga ba?
Ang mga Israelita kasi ay isang bayang sanay sa mga propeta. Marami silang propeta at ipinagmamalaki nila sila.  Kahit madalas hindi sila nakikinig sa propeta, alam nilang pag may propeta, nariyan din ang Panginoon. Subalit matagal nang walang propeta sa panahong ito. Halos 400 taon nang walang mensahe ang Diyos.
Kaya nang biglang sumulpot si Juan, laking tuwa at pananabik ng maraming nais marinig muli ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. At si Juan ay may angking katangian na kakaiba at natatangi bilang propeta. Una, siya’y propetang nagsasakdal ng mga tao sa kanilang mga kasalanan.  Hindi pinalalampas ni Juan ang anumang masamang nakikita niya sa mga tao. Matapang siyang nagtutuwid sa kanila.
Ikalawa, siya’y propetang naghahayag ng daan palayo sa kasalanan.  Hindi negatibo ang pananaw ni Juan. Hindi basta lamang bawalan o kagalitan ang mga tao. Ang pakay niya ay sabihin sa kanilang may daan palabas sa patibong ng kasamaan at kasalanan. May daan sa pagba-bagong buhay.
Ikatlo, siya’y propetang nag-aakay kay Hesus. Alam ni Juan ang kanyang misyon, at hindi siya ang sentro nito.  Si Hesus ang sentro ng kanyang mga salita at gawa. Lahat ay gagawin niya upang ilapit ang mga tao sa Panginoon na higit na “makapangyarihan” kaysa kanya. At “hindi (siya) karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak.” (Mt.3: 11).
Bilang mga Kristiyano, tayo din ay dapat maging propetang tulad ni Juan.  Di ba, tinatawag din tayong mag-sakdal sa masasamang gawaing nakikita natin sa ating kapwa, lalo na sa mga taong mahal natin?  Di ba hinahamon din tayong mag-hayag ng daan patungo sa kalayaan at liwanag? Di ba inaasahan din tayong mag-akay sa ating kapwa tungo sa Panginoong Hesus?
Bago mag-Pasko, kaya mo bang maging isang Juan Bautista?