Home » Gospel Reflections

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES B

ANG ESPIRITU AT ANG MGA KRUS ATING BUHAY JN 20: 19-23 MENSAHE Ang paborito kong pagtalakay sa Santissima Trinidad ay mula sa “Theology of the Cross” ni Jurgen Moltmann. Ayon sa kanya, ang mapait na karanasan ni Hesus sa…

Read More

SOLEMN FEAST OF PENTECOST B

THE SPIRIT AND THE CROSSES OF OUR LIVES JN 20: 19-23 MESSAGE My favorite presentation of the Most Blessed Trinity comes from the “Theology of the Cross” of Jurgen Moltmann. Moltmann depicts Jesus’ experience at the Cross as…

Read More

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT NI HESUS SA LANGIT B

PAGBI-BIYAYA, HINDI PAGPAPABAYA MK 16: 15-20 MENSAHE Ang tagpo ng Pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus ay may kalakip na positibo at negatibong aspekto. Ang kawalan (negatibo) dito ay ang paglisan ng Panginoon sa kanyang katawang pisikal. Kaya…

Read More

SOLEMNITY OF THE ASCENSION B

WE ARE EMPOWERED MK 16: 15-20 MESSAGE The event of the Lord Jesus’ Ascension to heaven has both positive and negative aspects. The downside is the Lord’s absence thereafter in his physical body. That’s why depictions of this mystery…

Read More

IKA-ANIM NA LINGGO SA PAGKABUHAY B

MAPAGPITAGANG PAG-IBIG JN 15: 9-17 MENSAHE Tuwing magninilay tayo sa pagmamahal o pag-ibig, madaling maalala ang pag-ibig sa sarili, kasi marami sa atin ang kailangan iyan ngayon; gayundin, romantikong pag-ibig at pag-ibig sa kaibigan, dahil tayo naman ang namimili ng…

Read More