Home » Blog » IKA-ANIM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

IKA-ANIM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

BATAS NG DIYOS, BATAS NG PAG-IBIG
Gumanda ang aming kapaligiran nang maluklok ang bagong barangay captain. Dahil siya ay isang taong matapat sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaayusan, droga at iba pa.
Pero may mga taong ayaw sa batas. Sabi nila, inaapi sila ng batas, nililimitahan, at sinusupil ang kanilang kilos at konsyensya. Totoo na may mga hindi makatarungang batas na dapat nating labanan, subalit kung tutuusin, karamihan sa mga batas ay mabuti para sa lipunan at sa bawat mamamayan.
Lalong totoo ito sa batas ng Diyos.  nais ng Diyos ang kabutihan ng kanyang mga anak nang gumawa siya ng mga batas na gagabay sa atin sa pagtuklas sa kanyang kalooban. Kaya nga, sa ebanghelo ngayon, sabi ng Panginoong Hesus, hindi niya pakay na tanggalin ang batas kundi gawin itong ganap (Mt. 5:17).  Ang mga batas ng Diyos ang tumutulong sa ating lumago sa pagkakilala, pakikipag-ugnayan at pakikipag-kaibigan sa Panginoon.
Ang problema minsan ay may pagtutol tayo sa mga batas ng Diyos. sinasalungat at sinusuway natin ang mga ito.  Sana lang, maunawaan natin na sa puso ng mga batas ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung magkagayon, mas Malaya tayong tutugon sa kanya na laging nagmamahal sa atin.
Alam ng Panginoong Hesus na delikado ang pagsunod lamang sa batas lalo na kung ito ay dahil sa takot, obligasyon o kaugalian lamang. Kaya sabi niya, gagawin niyang ganap ang batas.  Paano magiging ganap?  Sa pamamagitan ng pagtupad at paggawa ng higit pa sa hinihingi ng batas.  Magagawa natin ito kung pag-ibig ulit an gating kasangkapan at sukatan.
Bilang mga Kristiyano, hindi lang bawal pumatay. Pati ang galit at poot ay ating iwawaksi sa puso. Hindi lang bawal manira ng mabuting pangalan ng iba.  Pati ang pakikipagkasundo ang siya nating pagsisikapan. Hindi lang bawal magtaksil.  Pati ang paggalang at respeto sa iba ay dapat mamayani sa atin.
Mahirap na nga tuparin ang batas.  Tapos eto at hamon sa atin ay higitan at lampasan pa ang batas ng Diyos.  subalit kung may pag-ibig sa ating puso na mula sa Panginoon, tiyak na magaganap natin ito at maisasabuhay.
Hilingin nating punuin tayo ng Diyos ng pag-ibig upang maunawaan natin nang malalim ang kanyang kaloobang nasa mga batas niya para sa atin at nang maligaya nating tuparin ang mga batas ng pag-ibig na ito.