Home » Blog » PRAYER BEFORE USING THE INTERNET / PANALANGIN BAGO MAG-INTERNET

PRAYER BEFORE USING THE INTERNET / PANALANGIN BAGO MAG-INTERNET

PRAYER BEFORE USING THE INTERNET/ PANALANGIN BAGO MAG-INTERNET
 

 


Dear God, my Heavenly Father, my Shield, my Protector, my Fortress.

I ask You to fortify me with the grace of Your Holy Spirit while I dwell in the web of wires and connections, that is the internet.

Direct my hands and eyes only to that which is pleasing to You.

Help me to treat with love, charity and patience all those whom I encounter.

Make my computer more than a machine, render it:

               A tool of growth, learning and spiritual development,

               An altar for thanksgiving and blessing,

               A conduit for faith and fellowship.

In the name of Jesus, I pray,

Amen.


(From the blog of Fr. Z)Isang panalangin bago pumasok sa internet:


Diyos na makapangyarihan at walang hanggan,


na lumikha sa amin ayon sa Iyong imahen


at nagtagubiling hanapin

ang lahat ng mabuti, totoo, at maganda,


lalo na sa  banal na persona

ng Bugtong Mong Anak, ang aming Panginoong Hesukristo,


nagsusumamo kami na Iyong tulungan,


sa pamamagitan ni Santo Tomas de Villanueva,


sa aming mga paglalakbay sa internet


na akayin lamang ang aming mga kamay at mata

sa nakalulugod sa Iyo


at pakitunguhan nang may habag at tiyaga

ang lahat ng kaluluwang makikilala.


Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


Mula sa Latin at English prayers ng isang banyagang pari na may blog, na kilala lamang sa taguring Fr. Z.