Home » Blog » IKA-15 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A

IKA-15 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON A


ALAGAAN NATIN ANG KALIKASANG DULOT NG DIYOS

Nais namin na ang mga pamangkin ko, isang tatlong taon na lalaki at anim na taon na babae, ay mahalin ang kalikasan. Bilang panimula, binigyan namin sila ng alagang ibon, na kamakailan ay namatay. Binigyan namin sila ng kuneho bilang kapalit, subalit ito ay namatay din agad. Nagbigay rin kami ng aso at namatay rin gaya ng nangyari sa mga nauna naming binigay. At sa kahuli-huling pagkakataon, sila ay binigyan ko ng pagong, at pinaalalahanan sila na mas alagaan ito. Makalipas ang ilang linggo, kinamusta ko ang pagong na binigay ko sa kanila. Ikinaalarma ito ng aking pamangkin na babae at hindi umimik. At nalaman ko na lang mula sa aking pamangkin na lalake na patay na ang pagong. At kami ay nabigo sa aming ninanais mangyari.

Ipinapaalala sa atin ng Salita ng Diyos ngayon na mahalin ang likha ng Diyos. Isinasalamin o ipinapakita ng mga imahe mula sa Salita ng Diyos ngayon ang ating mundo: sa unang pagbasa, nabanggit ni Propeta Isaiah ang tungkol sa ulan at nyebe na naglalarawan sa Salita ng Diyos na nagmula sa langit; Ipinahayag ni San Pablo ang pagtubos sa mga nilikha; At loobin ng ebanghelyo na muli nating balikan ang parabula ni Hesus patungkol sa mga buto na nahulog sa iba’t ibang uri ng lupa. Ang Bibliya ay nagsimula sa pagtalakay sa kasaysayan ng mga nilikha ng Diyos at natapos sa layunin na baguhin ang lahat ng nilikha. Sinasabi sa atin ng mga Santo, Mistiko and teologo na ang ang pag-ibig ng Diyos ay sumasaatin sa tulong ng kanyang mga nilikha.

Nakakagulat at nakakalungkot man na makita na sangkatauhan ay hindi ginagamit ng maayos ang biyaya ng kalikasan. Dahil sa ating kasakiman, unti unti ng nawawala ang iba’t ibang uri ng mga hayop. Isang nagtitinda ng mga parte ng tigre ang tinanong kung ano ang kanyang isipan ukol sa mga batang hindi pa nakakakita ng tigre. At kanya namang sinabi na sila ay makakakita pa rin ng mga tigre sa zoo. Nang walang pagpapaplano at pagsubaybay, iba’t ibang industriyang malapit sa mga tubig gaya ng ilog, lawa at karagatan ay nagdudulot ng polusyon sa mga katubigan natin. Marami sa mga pinagkukunan ng tubig na tumutustos sa ating pangaraw-araw na pamumuhay ay patay na o hindi na maaaring inuman. Habang tayo ay bumoboto para sa ating mga katangi tanging likas na yaman na mapasama sa “Greatest Wonders of the World”, ay huwag natin kalimutan na itama ang ating maling ginagawa sa ating kalikasan.

At tayo ay paulit-ulit na natataranta tuwing guguho ang lupa mula sa mga kabundukan, tuwing tatangayin ng malalakas at matataas ng baha ang daan-daang mamamayan, tuwing matutuyot ang mga batis at sapa at tuwing matatabunan at masisira ang mga lupang sakahan. Ang kalikasan din naman ay nagdudulot din ng pinsala sa atin, gaya na lamang sa ating maayos na pamumuhay, seguridad at hinaharap na marahil ay kapalit sa ating pinsalang naidudulot sa kanila. Kung hindi natin babaguhin o titigilan ang ating mga masasamang ginagawa sa kalikasan, mas maraming unos pa ang darating sa atin.

Tayo inatasan lamang ng Diyos na maging tagapangalaga ng kanyang mga nilikha at hindi ang maging panginoon ng mga ito. Ang Diyos ay ang natatanging at nag-iisang Panginoon ng lahat sa langit maging dito sa lupa. Ipinagkatiwala niya sa atin ang mundo na gamitin ito pero dapat din nating alagaan at ingatan ito para sa mga darating na henerasyon. Ang polusyon sa ating mga puso’t isipin ang naguudyok sa atin na gumawa ng makakasira sa kapaligiran. Tayo ngayon ay tinatawag ng Diyos na maging makabuluhan.

Bilang mga Kristyano, tayo ay kasama ng Panginoon na alagaan ang ating planeta mula sa pagkawasak. Hindi lang natin kailangang gamitin ng tama o matuwid ang mga pinaggagalingang yaman sa mundo kundi mula sa ating puso, ay baguhin natin ang ating kaugalian at ipakita ang pagpapahalaga at pagrespeto sa iba pang nilikha. Pagsaluhan o ibahagi natin ang kabutihang dulot ng Diyos sa mga hayop at halaman at sa lahat ng materyal sa mundo. Simulan nating mahalin ang ating mundo sa pamamagitan ng maliliit na gawin na nagpapakita ng malasakit at responsableng pangangasiwa.

 Balikan natin ang ating kaugalian ukol sa kalinisan, ukol sa basura, ukol sa walang humayaw at aksayadong na pagkain at pag-inom, ukol sa kalambingan natin sa mga hayop at halaman. Tayo ay pinagpala dahil tayo ay biniyayaan ng ating mga kailangan. Gaya ng lahat ng regalo, pahalagahan natin and gamitin natin ng wasto ang mga ito para sa ikakarangal ng Diyos. Amen.