Home » Blog » PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOONG HESUKRISTO, JUNE 1

PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOONG HESUKRISTO, JUNE 1

ANG NAKALUKLOK AY ANG MAKAPANGYARIHAN

Ang ika-pitong linggo sa panahon ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay ang paggunita sa Pag-akyat niya sa kalangitan, isa na namang hiwaga ng kanyang buhay na sinisikap nating maunawaan at isabuhay.  Ipinapahayag natin linggo-linggo na siya ay “umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.”
Sa unang tingin, sa pagkakarinig dito, unang sasagi  sa ating isip ang pamamaalam.  Matapos ang muling Pagkabuhay ng Panginoon, ngayon ay umaakyat siya sa alapaap, pumapasok sa langit dahil tapos na ang misyon niya sa lupa. Goodbye! Sa kanyang pag-akyat sa langit, namaalam na siya sa kanyang mga kasamahan…at sa ating lahat. Pero hindi ito ang tunay na kahulugan ng Pag-akyat sa langit.  Hindi kumpleto ang larawan kung mapapako lamang sa mga salitang “umakyat sa langit.”
Ano nga ba ang kahulugan ng “Umakyat sa Langit?”  Magiging malinaw ito kung uunawaing kaugnay ang mga sumusunod na salita “Naluluklok sa kanan ng Ama.”  Ang kahulugan ng pag-akyat sa langit ay walang iba kundi “pumasok siya sa kinaroroonan ng Ama upang doon ay mailuklok, upang maupo kasama ng Ama.”
Ngayon ang pag-upo ay tanda ng maraming bagay.  Laging nakaupo – tamad.  Naghahanap ng upuan – baka pagod.  Maaari ding, nakaupo – nagmumukmok.  Pero, sa  Bibliya, ang pag-upo ay mahalaga. Ito ay tanda ng authority o kapangyarihan.  Ang nakaupo, ang nakaluklok, ang may kapangyarihan.  Si Hesus ay umakyat para  maupo – para tanggapin ang kapangyarihan mula sa kanyang Ama.  Nasa kamay na ni Hesus ang lahat ng kapangyarihan.
Dahil taglay niya ang kapangyarihan, siya rin ang may karapatang magbahagi nito sa atin.  Kaya nga, lahat tayo, may kapangyarihan din at ang tawag sa kapangyarihang ito ay Misyon.  Mula sa nakaupo sa langit, tayong lahat ay pinagkakalooban ng misyon sa buhay.  May saysay ang ating buhay dahil sa misyon ng bawat isa sa atin
Kaya nga, ang Pag-akyat sa langit ay hindi pamamaalam, hindi isang “goodbye.”  Ito ay ang simula ng ating misyon na ayon sa Mabuting Balita ay “humayo kayo at gawin ninyo silang mga alagad ko.  Binyagan ninyo sila…at turuang sumunod sa mga ipinag-uutos ko.”  Ang pag-akyat ni Hesus ay hindi katapusan ng kanyang kapangyarihan, kundi isang pagpapatuloy ng kanyang misyon sa pamamagitan ng atin namang misyon din sa buhay.
Ano ba ang bahagi ng ating misyon?  Sino ba ang ating gagawing mga alagad? Ang ating tuturuang sumunod sa Panginoon?  Kung titingin tayo sa ating paligid, nariyan ang ating misyon – mga asawa at anak, mga apo at pamangkin, magulang at kasama sa trabaho.  Ang mga taong lagi sa paligid natin, sila ang ating misyon.  Nais ni Hesus na dalhin natin sila sa Diyos. 
Mula sa langit, nakaupo si Hesus at puno ng kapangyarihan upang gawaran tayo ng misyon natin sa buhay.  Ipanalangin nating magampanan natin ang ating misyon na dalhin ang ating kapwa sa puso ng Diyos.