Home » Blog » IKATLONG LINGGO NG ADBIYENTO – B

IKATLONG LINGGO NG ADBIYENTO – B

HANDA NA BA SA SANTO PAPA?

Mula nang i-announce na darating ang Pope sa bansa natin sa 2015, sinimulan na ng mga awtoridad dito ang paghahanda sa simbahan at sa bayan.  Nang i-announce na pupunta sya sa Tacloban, binilisan ng mga pinuno doon ang kanilang paghahanda. Pinaganda ang paligid, tinapos ang mga construction work, inilipat ang mga tao mula sa tolda at temporaryong tirahan sa bagong gawang tahanan.
Isang pamayanan ng mga mahihirap na evacuees ang binalak na tanggalin sa dadaanan ng Pope para hindi sila makitang naghihirap pa rin sila isang taon matapos ang trahedya. Pero nag-protesta ang mga tao at hiningi nila na dapat silang makita ng Pope.  Dapat makita ng Pope kung ano sila ngayon – mahirap, nagdurusa at miserable pa rin!
Kung naiisip natin ang ibat-ibang paghahanda sa pagdating ng isang lider mula sa Roma, lalo yata tayong dapat nating ihanda ang ating puso at ang ating mundo para sa pagdating ng minamahal na Anak ng Diyos at Tagapagligtas ng buong daigdig.
Kaya eto si Juan Bautista ngayon at patuloy tayong ginagambala ng kanyang misyon at mensahe: ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.  inaamin niyang hindi siya ng Mesiyas. Pero masidhi ang kanyang pagtatrabaho para matuto ang mga tao na maging bukas sa pagsalubong sa isang higit na dakila.  Si Hesus ang magbibinyag hindi lamang sa tubig kundi sa Espiritu ng Diyos.
Ngayong malapit na ang Pasko, handa ba tayo sa pakikipagtagpo, sa pakikipagkita sa ating Panginoon? Si Juan ay punong-puno ng kababaang-loob habang inihahanda niya ang kanyang sariling puso para kay Hesus. Sabi pa niya: hindi ako dapat man lamang mag-alis ng sintas ng kanyang panyapak.
Ganoon din ba tayo ngayon? Puno ba ang puso natin ng kababaang-loob, kagalakan, pagbibigay, at pag-ibig habang papalapit ang Pasko? Iwasan natin ang pagbabagong panandalian lamang, pagbabagong palabas lamang. Ihanda natin ang ating puso sa pamamagitan ng pagtahak sa tuwid na daan ng buhay.