Home » Blog » IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B

IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B


BANAL NA KAPANGYARIHAN

Ilang araw matapos ang pagdalaw ni Pope Francis, marami pa rin ang tulala sa lakas ng kanyang pagkatao, ng kanyang karisma at ng kanyang kapangyarihan. Pero hindi kapangyarihang sumusupil o nakatapak sa iba, kundi kapangyarihang bumubukal sa ngiti, kabaitan, malasakit at tunay na pagmamahal ng isang simpleng alagad ng Diyos.
Kung ang kapangyarihan ng Santo Papa ay naka-antig sa puso ng milyun-milyon, paano pa kaya ang kapangyarihan ng nais na ipakilala at dalhin sa atin ng Santo Papa, ang Diyos at taong si Hesus, na nais niyang lalo nating makilala sa ating buhay?
Si Hesus ay may kapangyarihan sa kanyang mga salita. Narito ang isang taong nangungusap mula sa ibang level, hindi tulad ng mga eskriba, sabi sa ebanghelyo. Hindi siya nanghihiram ng salita lamang sa tradisyon o pakahulugan ng iba.  Si Hesus ay nagsasalita mula sa kanyang sariling patotoo at ito ay nakaliliwanag at nakakabighani sa iba.
Si Hesus ay may kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Sa harap niya, nanginginig ang  mga ito. Delikado para sa  kanila, nalupig na sila sa harapan ng Anak ng Diyos. habang pinalalaya ni Hesus ang isang taong pinahihirapan ng masamang espiritu, nagulat at nagtaka ang mga tao. Sino ito? Tanong nila. Pati ang masasamang espiritu ay sumusunod sa kanya.
Kailangan natin ang kapangyarihan ni Hesus ngayon upang harapin ang mga hamon ng buhay. Kailangan natin ang  kanyang salita upang buksan ang ating puso sa liwanag, sa katotothanan, sa direksyon na nais ng Diyos na tahakin natin. Ipanalangin natin na mapuno tayo ng tamang aral ni Hesus upang makita natin ang tamang landas patungo sa kanya.
Kailangan din nating ang kapangyarihan ni Hesus laban sa mga espiritu.  Maraming espiritung nakapalibot sa atin.  Hilingin natin kay Hesus na puksain ang lahat ng mali at masama sa atin. Hingin natin na patalsikin ang kasamaan ng galit at paghihiganti, ng walang pakialam at pagkakahati-hati, ng pagkamasarili at katakawan.   Manahan nawa sa atin ang Espiritu ng salitang nagmumula sa Panginoong Hesukristo!