Home » Blog » IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – B

IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – B

ANG TAMANG SALITA

Hindi lahat ng salita ay nakakatulong. Tama bang mag-joke ka kapag nasa harap ka ng isang namatayan?  Ok bang magkuwento ng nakakatakot sa isang birthday party? Dapat bang mag-ingay kapag nagdarasal ang buong pamilya?
Isipin natin ang mga pagkakataong ang ating mga salita ay nakasakit, nakahadlang, o nakadagdag sa kaguluhan at pagkalito sa paligid.  Subalit ang Diyos, alam niya ang tamang salita para sa tamang pagkakataon.
Nang malapit nang “maubusan ng oras” ang mga taga nineveh dahil sa kanilang kasamaan, ginawa ng Diyos ang isang kahanga-hangang bagay: isinugo si Jonas upang ipahayag ang pagsisisi at pagbabalik-loob.  Nang panahon na upang simulan ang pagliligtas ng daigdig, dumating si Hesus upang ipahayag ang Mabuting Balita ng Diyos sa lahat. Tumawag din siya ng iba pang makakasama niya sa pagpapahayag ng salita ng kaligtasan, bilang mangingisda ng mga tao.
Ganyan ang salita ng Diyos. Lapat at nararapat sa pangangailangan ng bawat tao. Kaya nga ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at tumatalab, lalo na kung pababayaan natin itong mag-ugat sa ating puso. Tulad ng unang mga alagad, inaanyayahan tayo ng Panginoon na samahan siya upang magpahayag ng salitang hinihintay ng lahat – ang salitang nagbibigay buhay.
Bilang isang Katoliko, damputin natin ang ating Bibliya araw-araw. Basahin natin ito. Isapuso natin ito. Gamitin natin ito sa paraang makatutulong sa atin at sa mga tao sa paligid natin.  Mahalin ang Salita ng Diyos. Mahalin ang Bibliya – ang nasusulat na Salita ng Diyos. Mahalin si Hesus – ang Buhay na Salita ng Diyos.