Home » Blog » IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY o LINGGO NG DAKILANG AWA NG DIYOS

IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY o LINGGO NG DAKILANG AWA NG DIYOS

DAPAT MARAMDAMAN ANG AWA


Hindi ba tila kakaiba na sa ating pagdiriwang ng Linggo ng Awa at Habag ng Diyos, ang mabuting balita ay tungkol sa kawalan ng pananampalataya ni Apostol Tomas?  Ang Pagkabuhay ay tungkol sa pananampalataya at ang unang reaksyon ni Tomas ay hindi maniwala! (Jn. 20: 19-31)
Pero tila maganda din ngang ipagdiwang ang Pagkabuhay sa gitna ng kaalaman na dumarami ang mga tao sa mundo na iniwan na ang pananampalataya, tumatangging sumampalataya, hindi kayang manalig sa mensaheng iniaalay ng Muling Nabuhay.
Kayraming hindi makapaniwala hindi dahil gusto nilang huwag maniwala.  Marami sa kanila ay napipilitang huwag maniwala kasi hindi nila nararamdaman ang Pagkabuhay, ang awa at habag ng Diyos na gumupi sa kamatayan.  Hindi nila makita ang katotohanan ng mensahe kasi wala silang makitang patunay nito.
Malaki ang koneksyon ng pananampalataya at awa o habag ng Diyos. kapag naranasan ng mga tao ang awa ng Diyos, madaling magbukas ang puso nila. Pero kapag hindi nasumpungan ang karanasang ng awa, paano nga ba maniniwala? Tanging pagdududa lamang ang natitira.
Sa unang pagbasa, sinasabi sa atin kung paano lumago ang samahan at pagkakaisa ng mga Kristiyano.  Dahil ito sa pamayanang nagpapadama ng awa ng Diyos sa lahat. Walang makasarili. Walang naiiwanan o hindi nabibigyang pansin (Gawa 4: 32ff). Ang pamayanan mismo ang pruweba ng habag ng Diyos.
Ngayon isang malaking hamon sa ating lahat ang bagay na ito. Ang pagmamahal natin sa Divine Mercy ay nagdala sa atin sa landas ng mga gawaing debosyon, bagay na pang-debosyon, at mga pagtitipong pang-debosyon.  Meron tayong mga medalya, mga larawan, chaplet, pagluluklok ng imahen, nobena at panalangin sa alas 3 ng hapon, atbp.
Nararanasan ba ng mga mahihirap at mga dukha ang awa ng Diyos mula sa mga mananampalataya?  Ang mga salita at pangangaral ba natin ay nagiging kilos patungo sa mga naghihirap sa paligid?  Nangangaral ba tayo ng habag ng Diyos pero walang pakialam sa iba at nagtatayo ng pader sa pagitan natin at ng mga tao?
Ang huwaran natin ay si Hesus mismo, ang Dakilang Awa ng Diyos. para kay Hesus, ang habag at awa ay ipinapadama. Kaya nga nagpakita siya sa mga alagad na natatakot. Nilapitan niya si Tomas at hinayaang hipuin ang kanyang mga sugat.
Ang habag ni Hesus ay hindi lamang salita kundi makabuluhang kilos.
Panginoon, gawin mo po akong buhay na patunay ng iyong habag sa pamamagitan ng pagiging mapagmahal at mapagkalinga sa mga taong nangangailangan ng aking atensyon at pakikipagkaibigan ngayon at sa lahat ng panahon.