Home » Blog » IKATLONG LINGGO NG PAGKABUHAY, B

IKATLONG LINGGO NG PAGKABUHAY, B


MULING NABUHAY SUBALIT MAHIRAP MAKILALA


Sa isang talakayan tungkol sa Pagkabuhay, nagtanong ang isang babae. Bakit nga ba nang mabuhay muli ang Panginoong Hesus, hindi siya nakilala agad ng mga apostol at mga alagad niya? Hindi ba, sabik silang makita siyang muli? Hindi ba mahal na mahal nila siya?
Ngayong Linggo, sinasariwa ng Mabuting Balita ni San Lukas (24: 35-48) ang problemang ito. Nagpakita ang Panginoong subalit ang tugon ng mga alagad ay takot at sindak.  Nakita ni Hesus ang alinlangan at mga katanungan sa puso nila. Nagbunyi ang mga alagad subalit, mayroon pa ring pagdududa. Tila hindi nga madaling  makilala ang Muling Nabuhay.
Dalawa ang dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ng mga alagad. Una, ang Panginoon ay tunay, totoong nabuhay na mag-uli!  Ngayon siya ay nagbago na! ang nangyari kay Hesus ay  hindi lamang ang pagsasabuhay ng isang dating patay, ang pagbibigay buhay sa isang bangkay. Tunay na nagbago siya. Siya pa rin si Hesus na Panginoon, subalit dapat niyang isabuhay ang bagong antas ng pagbabago.
Nakakapasok na si Hesus sa isang silid na hindi dumadaan sa pintuan.  Bigla siyang naglalaho kung tapos na ang kanyang mensahe sa mga alagad. Parehong Panginoon pa rin, subalit, nababalot na ng kaluwalhatian.  May nagbago, totoong nagbago, at hindi ito maunawaan agad ng mga tagasunod niya.
Ikalawa, ang Pagkabuhay ay isang karanasan na dapat tanggapin nang may pananampalataya. Hindi nagpakita si Hesus sa mga taong galit sa kanya, nagpapatay sa kanya, at tumanggi sa kanya. Nagpakita lamang siya sa mga taong nagtiwala at naniwala sa kanya upang patatagin sila sa pananampalataya.  Kung may Pariseo o sundalong Romano sa silid kasama ng mga apostol, tiyak hindi rin nila makikita o makikilala ang Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo makikilala ang hindi mo pinaniwalaan. Hindi mo makikita ang isang bagay kung sarado ang puso mo dito.
Nasubok ang mg alagad. Mahal nila si Hesus at nanalig sila sa kanya subalit nayanig ang kanilang pananampalataya. Kailangan ng konting panahon upang maibalik ang kanilang pag-asa. Kaya nga, matiyagang ginabayan ng Panginoon ang mga alagad upang mabuhay muli ang kanilang pananampalataya.  Nang magrikit na, doon nila nakilala ang Panginoon.
Manalangin tayo upang makilala natin sa Hesus sa gitna ng mga pagbabago ng buhay natin. Manalangin tayo upang maibangon ang pananampalatayang nasubukan. Nawa ang Panginoong Muling Nabuhay ang maging tunay nating kalakbay  sa ating buhay. Amen!