Home » Blog » PENTEKOSTES: PAGBABA NG ESPIRITU SANTO, B

PENTEKOSTES: PAGBABA NG ESPIRITU SANTO, B


ANG TAPANG PARA SUMUNOD SA IYO


Maraming naka-relate sa isang commercial sa tv. Isang bata ang lumabas sa clinic ng doktor, hawak ang malaking shorts niya at maingat na naglalakad na nakabukaka. Oo, katatapos lang niyang magpatuli, isang ritwal pag summer dito sa Pilipinas.  Nang lumapit ang tatay, nagmalaki ang bata: Hindi naman masakit e. At patuloy pang nag-kuwento: Hindi nga ako umiyak e. Buong galak namang hinangaan ng tatay ang kanyang “big boy.”
Ngayong Dakilang Kapistahan ng Pentekostes, hindi maikakaila ang bagong tapang na lumukob at pumuno sa puso ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Matapos ang karanasan ng krus, maraming mga agam-agam sa kanilang puso – Kaya ba natin mag-isa? Maitutuloy ba natin ang sinimulan niya? May kinabukasan pa ba matapos mamatay ang ating Panginoon?
Pero nakita nilang nabuhay muli si Hesus, at tinanggap nila ang pinakadakilang regalo, ang Diyos Espiritu Santo.  May bagong lakas, bagong buhay, bagong katapangan, bagong pananaw sa puso ng lahat!  Oo, dadanas pa rin sila ng iba’t-ibang “pagtutuli” sa mundo. Pero kasama ang Espiritu Santo, walang makasisira sa kanila, tulad ng sabi ng bata: Hindi naman masakit e!  Hindi nga ako umiyak e! siguro ganito ang diwa sa likod ng bawat pagtuligsa, pagkamartir, paninira, pag-iwan, tukso at pagsubok na naranasan ng mga alagad sa kasaysayan ng pananampalataya mula noon hanggang ngayon.
Dumaranas ka ba ng mahirap na landas ngayon – sa bahay, trabaho, negosyo, ugnayan sa kapwa tao, espiritwal na pakikipagbuno? Ibukas mo ang sarili upang mag-umapaw ang biyaya ng Panginoon. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Anyayahan mo ang Ikatlong Persona ng Diyos upang maging gabay sa tuwina. Bayaan mo siyang hingahan ka ng tapang upang harapin at lampasan ang araw-araw na pagsubok ng buhay. Araw-araw, laging magdasal sa Espiritu Santo:
PRAYER TO THE HOLY SPIRIT
Saint Augustine of Hippo
Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy.
Act in me, O Holy Spirit, that my work, too, may be holy.
Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy.
Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy.
Guard me, then, O Holy Spirit, that I always may be holy.
Amen.