Home » Blog » IKA-21 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B

IKA-21 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B

HANGGANG SA DULO


Sa simula ng pakikinig at pagsunod ng mga Hudyo, hindi nila agad naunawaan ang himala ni Hesus; naguluhan sila sa tunay na kahulugan nito. Pagkatapos, nag-protesta ang kanilang puso sa kanilang narinig na mga salita. Nagbulungan sila at ngayon, handa na silang tumalikod sa kanila, sa kabila ng pagkain nila ng tinapay na bunga ng himala ng Panginoon.
Kung sabagay, hindi talaga handa ang mga ito na maniwala at sumunod sa Panginoon. Ang kanilang pananampalataya ay may hangganan. Walang lugar upang lumago pa. Walang pasensya o tiyaga na makatuklas, makaalam, at mapalalim pa.
Kakaiba ang mga alagad dahil ang tugon nila ay nakaka-inspire. Nang tanungin sila kung aalis na din ba sila, sinabi nila: “Panginoon, kanino po kami tutungo? Nasa Iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.”
Masarap pakinggan, tama. Pero kung tutuusin, hindi rin naman nila nauunawaan lahat, tulad ng mga Hudyo. Sa ibang mga pangyayari, malalantad na kulang din at mahina din ang pananampalataya ng mga alagad. Hindi nila naintindihan nang lubos. Pero ang kaibahan ay ganito: handa naman silang matuto. Handa silang mapalalim, mapalawak, mapataas pa ang antas ng kanilang pananampalataya… sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon na nagsasalita sa kanila at siyang magbibigay sa kanila ng Tinapay ng Buhay mula sa krus.
Maraming pangyayari sa buhay natin na hindi naman natin naiintindihan. Bakit nga ba ito pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin? May mga taong bigla na lang sumusuko sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Naghahanap na lang ng kaganapan at kaligayahan sa iba; basta huwag lang sa Diyos na hindi madaling maunawaan.
Ang tunay na alagad ay pinagpala ng isang katangiang namumukod tangi. Ang tawag dito ay pagpupunyagi; para bang kombinasyon ng pasensya, lakas ng loob at malalim na pagtitiwala sa puso para sa Panginoon. Bakit? Kasi alam nilang sa Diyos lang magmumula ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Makikita  mo rin iyan sa mga tao o sa mga bagay sa paligid, tama. Pero, tanging kay Hesus, ang regalo ng Ama, matatagpuan ang mga ito nang buo at ganap, maging sa lupa man at lalo na, sa langit.
Panginoon, tulungan mo po akong huwag sumuko agad dahil lang hindi ko nauunawaan ang plano mo para sa aking buhay. Sa halip, bigyan mo po ako ng pagpupunyagi, ng biyaya na magpatuloy maglakbay kasama ni Hesus at sumusunod sa kanya, hanggang ang lahat ay maging malinaw sa bandang huli ng aking buhay. Amen.