Home » Blog » DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON: EPIFANIA O TATLONG HARI

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON: EPIFANIA O TATLONG HARI

KALOOB AT MISTERYO

Pasko ang panahon ng mga regalo. Ang tatlong pantas o tatlong hari ay may dalang handog sa Batang Hesus. Ang Diyos naman ang nagbigay ng pinakadakilang regalo sa mundo- ang kanyang kaisa-isang Anak, nakabalot sa lampin, simbolo ng kababaang-loob.
Ang pagsilang ni Hesus ay kaloob ng Diyos sa mga taong naglalakbay sa kadiliman at nababalot ng makapal na ulap, tulad ng sinasabi ni Isaias 60. Nais ng Diyos ang kalayaan ng kanyang bayan at gusto niya silang gawing maningning na ilaw para sa lahat. Sa matagal na panahon, ang alam lamang ng mga tao ay pagka-alipin at kahihiyan. Ngayon, ang Diyos ang siyang nagpapabago sa kahirapan ng Israel at ginagawa silang marangya, sa gulat at pagka-inggit ng kanilang mga kapit-bayan.
Sa Sulat sa mga taga-Efeso, paliwanag naman sa atin na ang regalo ng Diyos ay isang misteryo, hindi misteryong mahirap malaman. Kundi misteryong ibinunyag na, ibinahagi na upang maramdaman ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang misteryong dahan-dahang binubuksan upang lalong malantad ang pagkatao ng Anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo.
Ang mga pantas sa Mabuting Balita ay nagdala ng mga regalo subalit nang makilala nila ang tunay na Regalo ng Ama, ang kanilang buhay ang nagbago. Ngayon handa na silang akayin ng Diyos sa panibagong landas, iba sa dating tinatahak ng kanilang buhay bago nila matagpuan ang Sanggol na Diyos na bahagi na ng kasaysayan ng mundo.
Dahan-dahan tayong nagpapaalam sa Pasko, habang itinatabi na natin ang mga regalong natanggap natin. Hilingin natin sa Diyos na ibunyag sa atin ang pag-ibig at malasakit ng mga taong nagpakita ng pagpapahalaga sa atin. Nawa’y lagi natin din silang mahalin at pahalagahan. Higit sa lahat, hilingin natin sa Diyos na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng kanyang regalo, ang Anak niyang isinugo sa mundo. Naway lagi natin siyang taglayin sa ating puso habang tumatahak tayo sa bagong landas ng kalayaan at liwanag.
Salamat sa Diyos sa mga regalo at sa misteryo ng pag-ibig.