Home » Blog » LINGGO NG PALASPAS, K

LINGGO NG PALASPAS, K

–>

ANG KAIBIGANG KALAKBAY DIN

Ano ba talaga ang kailangan ng isang nagdurusa?

Iyong maysakit ay nangangailangan, higit sa gamot at therapy, ng isang dadalaw at makakaalala.

Iyong walang pag-asa at depressed ay nagnanais, higit pa sa counselor, ng yakap ng isang tunay na kaibigan.

Ang pulubi sa lansangan ay gusto, higit pa sa barya at tinapay, ng isang hihinto at kakausap sa kanya bilang isang tao at hindi isang bagay na kinaaawaan lang.

Ang isang iniwan o inapi ay nagdarasal, higit pa sa ginhawa at katarungan, ng isang hahawak sa kanyang kamay at hihilom sa kanyang sugat.

Ang isang nagdurusa ay nangangailangan ng kapwa tao. at ito din ang pinakamahirap hanapin kapag nagdurusa ka. Walang dumadalaw. Walang tumatawag. Isa-isang nawawala ang mga kamag-anak at kaibigan.

Ang pagdurusa ni Hesus ay maipapaliwanag lamang bilang tugon ng Diyos sa pagdurusa ng kanyang mga minamahal. Sa paghihirap na dulot ng sakit, pangungulila, kawalang-pag-asa at lalo na, kasalanan, naroon din ang pangangailangan sa presensya ng isang kaibigan, kapatid, nagmamalasakit at nagmamahal.

Nabasa natin o narinig ang kamatayan at paghihirap ni Hesus sa mabuting balita ngayon. Dinaanan niya lahat ito dahil sa puwang sa puso na dulot ng ating mga paghihirap. Dahil nais niyang punuin ang puwang na ito. Siya ang kaibigang kailangan natin, ang kapatid na inaasam, ang tagahilom na hinihintay, ang Tagapagligtas na nagpapatawad, ang Diyos na sanay maglakad kasama ng mga tao.

Sa paghihirap ni Hesus, may mga taong nakakagulat, subalit naging presensya din para sa kanya. Si Simon na nagbuhat ng krus, ang mga babaeng sumusunod at umiiyak. Si Maria, ang kanyang Ina, na hindi siya iiwan kailanman. Sila ang nagpuno ng kulang sa puso niya sa oras na iyon.

Panginoon, sa aking mga pagdurusa, kailangan ko ng isang kamay na kakapitan, salitang magpapalakas ng loob, pag-asang bukal sa puso. Salamat po at nariyan ka para sa akin, nag-aalay ng buhay. Kahit ako ay naghihirap, tulungan mo po akong maging kalakbay at kapiling ng iba pang naghahanap ng pagmamahal at pagmamalasakit. Amen.