Home » Blog » DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD, K

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD, K

–>

PAG-IBIG, IYON LANG!

Ninenerbiyos tayo kapag naisip natin ang Santissima Trinidad, o the Most Holy Trinity. Grabeng misteryo kasi! Hindi nga naintindihan ni San Agustin, ako pa kaya? Paano nga ba ipaliwanag ito? Dito sa pistang ito, lumulutang ang katangahan natin at kahinaan sa harap ng dakilang katotohanan.

Kasama sa Holy Trinity ang misteryo, ang doktrina. Hindi tayo puwedeng maging tunay na Kristiyano kung hindi natin alam ang turo ng simbahan… at paniwalaan ito nang buong puso. Hindi madali, pero huwag tayong malito. Ang Holy Trinity – Isang Diyos sa Tatlong Persona – hindi iyan doktrina muna! Sa halip, iyan ay kilos, karanasan, at pag-ibig ng Diyos.

Ang Holy Trinity ay pag-ibig. Ganito natin nalaman na mayroong Trinity. Itinuro ng Panginoong Hesus sa salita at gawa. Kaya ito ang pinakamagandang paraan para maunawaan ng ating isip… at ng ating puso, at maranasan ito araw-araw.

Si Hesus ang guro natin tungkol sa Trinity. Kung hindi niya ibinunyag, hindi natin ito malalaman.

Laging ipinaliwanag ni Hesus na ang Diyos ay Ama na umaapaw sa pag-ibig. Siya ang Ama ng Israel; ama ng bagong Israel, ang simbahan; at Ama din ng hindi-Israel, o iyong mga ayaw mapabilang sa kanya, ng mga tumatalikod sa kanya. Ang Diyos ay pinakamagandang mailalarawan ng katauhan ng Ama sa talinghaga ng alibughang anak – yakap-yakap ang masamang anak, inaalalayang tumayo muli, binubulungan na hindi siya puwedeng maging alipin kundi anak siya palagi. Grabeng Ama, at ito ang Diyos sa atin.

Sinabi rin ni Hesus na siya ang Anak ng Amang ito.  Dumating siya sa mundo upang ituloy ang gawain ng Ama – magpatawad, mag-aruga, mag-ganyak, magpanibago. Si Hesus ang Anak ng Diyos na “nagmahal sa akin at ibinigay ang buhay niya para sa akin” (Gal 2: 20). Isinabuhay niya ang pag-ibig ng Ama sa kanyang buhay at sa kanyang kamatayan, minahal niya tayo “hanggang sa dulo” (Jn 13:1). Kung tinatanggap mo ang Diyos na Ama ng pag-ibig, madaling maunawaan na si Hesus ang Anak na nagmamahal tulad ng Ama.

Itinuro din sa atin ni Hesus ang isa pang darating, ang Espiritung Mang-aaliw. Espiritu siya hindi dahil tila ihip ng hangin na di nakikita. Espiritu siya na nagbibigay pag-asa sa nanlulumo at nalulumbay. Espiritu siya dahil nagtuturo siya sa atin na magdasal kung hirap tayo.  Espiritu siya dahil tagapagpa-alala siya ng lahat ng ginawa sa atin ni Hesus at ng kanyang Ama. Ang Espiritung ito ang nagdadala sa atin sa presensya ng Ama at Anak para patuloy nating maranasan ang pagmamahal.

Ang Holy Trinity ang tuloy-tuloy na karanasang ng buhay, tunay at umaapaw na pag-ibig mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Huwag tayong malito sa bilang ng isa at tatlo, o kung paano ipaliwanag ang isang misteryo. Sa halip, bayaan nating dumaloy ang pag-ibig sa ating buhay at punuin tayo ng kagalakan.