Home » Blog » IKA-SAMPUNG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

IKA-SAMPUNG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

–> 

MABISA AT NAKAHAHAWA

Talagang isa sa pinakamaganda at pinakamakabagbag-damdaming salaysay sa Mabuting Balita, ang kuwento ng biyuda sa Naim at ang kanyang namatay na anak ay laging nagpapanariwa sa atin ng awa at habag ng Panginoon.

Nilapitan ni Hesus and babae, isang biyuda at ina ng kaisa-isang anak, na namatay ngayon. Hindi niya kilala ang babae. Pero may nakita siyang isang bagay na nakapagpahinto sa kanya at nais niyang tumulong.  Nakita ni Hesus ang mga luha ng babae. Sinabi niya: huwag ka nang umiyak.

Bilang tugon sa mga luha ng babae, si Hesus ay napuno ng habag. Dahil sa kanyang habag, binuhay niyang muli ang lalaking namatay na. Mabisa ang habag ng Diyos. Makapangyarihan ang habag ng Diyos. Ang habag ng Diyos ang bumubuhay ng anumang patay na sa ating buhay, anumang nawawala na sa ating buhay, anumang ipinagluluksa natin sa ating buhay.

Ang babae ay kinatawang ng marami sa atin. Ang “babaeng umiiyak” ay paalala sa atin ng “mga taong umiiyak” sa ating paligid. Umiiyak dahil sa kahirapan, sa karamdaman, sa walang pakialam na kapwa, sa nasisirang mga relasyon o ugnayan, sa katigasan ng puso ng mga taong nakapaligid. Bakit hindi natin ipakita kay Hesus ang ating mga luha at hayaan siyang hipuin tayo ng kanyang habag?  Maaaring ito na ang simula ng himala sa ating buhay…

Pero ang awa ni Hesus ay hindi pang-display lamang. Hindi ito panandaliang kabutihan lamang. Ang habag ni Hesus ay dumaloy sa buhay ng mga alagad, na pagkatapos ng Pagkabuhay, siyang nagpatuloy na magpakita ng habag sa marami pang mga tao na umiiyak sa paligid.

Matapos nating masaksihan, at maranasan ang habag ng Panginoon, nais din ba nating punasan ang luha ng kapwa nating umiiyak din? Mabisa ang kanyang awa. Nabubuhay tayo at napupuno ng pag-asa dahil dito. Nakakahawa ang awa ni Hesus. Nararamdaman mo ba na gusto mo itong ibahagi sa iba ngayon?