Home » Blog » IKA-14 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

IKA-14 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

–>

GABAY SIYA SA ATING LANDAS

Ang tawag ng Mabuting Balita ngayon (Lk 10) ay sumunod sa Panginoon sa misyon ng pagliligtas ng mga tao para sa Kaharian ng Langit. Kaya, ang magdasal para sa marami pang mag-aani sa anihan ng Panginoon ay laging napapanahon (v 2). Magdasal pa tayo lagi para mas maraming mga tao, mga pari o madre, misyonero, babae at lalaking binyagan, mga kabataan at mga pamilya, na magnais tumugon na mag-alay ng sarili sa pagmamahal sa Diyos at sa kabutihan ng kapwa. Kapag nagdarasal tayo para sa bokasyon, sarili natin ang ating ipinagdarasal.

Pero ano nga ba ang ginagawa ng Diyos sa mga taong tinatawang niyang sumunod sa kanya at gumanap ng isang misyon? Kalimitan, ayaw ng mga taong tumugon kasi ang naiisip nila ay ang hirap, ang pagsubok at ang mga balakid sa paglilingkod. Pero sinasabi sa atin ngayon na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong tumutugon sa ispesyal na misyon ng kanilang buhay.

Ilang beses na nabasa natin sa Mabuting Balita “saanmang lungsod… saanmang tahanan kayo pumasok…” Ano ba ito? Binibigyan ni Hesus ang mga alagad ng lakas at tapang na “pumasok” sa anumang lugar o anumang situwasyon na naghihintay sa kanila.  Sinasabi niyang laging kasama siya sa misyon nila, at hindi siya tatalikod sa kanila.

Kapag sumusunod tayo sa tawag ng Diyos, sa isang mabuting gawain o misyon, hindi ba’t talaga namang nagbubukas ang pintuan para sa atin? Hinihipo ng Panginoon ang pusong mga tao upang tanggapin tayo. Hinihipo niya ang puso nila upang ibahagi din sa atin ang mga biyayang kailangan natin.

Saanman tayo pumasok, tahanan o lungsod, ang kapayapaang dala natin ang siyang matatanggap din natin (v 5). Saanman tayo pumasok, inumin at pagkain, ibig sabihin, anumang kailangan natin, ay hindi kukulangin (v 7).   Saanman tayo pumasok, pati ang maysakit ay makakaramdam ng ating presensya (v 9); dahil tayo ay mga kasangkapan ng paghilom at pagpapagaling.

Nararamdaman mo ba ang tawag ng Diyos para sa ispesyal na misyon ng buhay mo? Hindi kailangang malaking misyon, basta anumang misyon para sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa – pamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho. Magdasal ka para sa biyayang tanggapin ito. Huwag matakot o mag-atubili. Saanmang lugar o situwasyon ka papasok, nandoon si Hesus na kasama mo. Sa katunayan nandoon na siyang naghihintay sa iyo para tulungan kang magtagumpay at maging tapat.