Home » Blog » IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

–>

KARIBAL O KATOTOHANAN?

Tila kwento ng mag-karibal ang salaysay ng Mabuting Balita ukol kay Marta at Maria (Lk. 10). Kapwa nais ng magkapatid na ipakita kay Hesus ang kanilang pagtanggap sa kanilang tahanan. Mahal ni Hesus ang pamilyang ito at lagi siyang dumadalaw dito upang magpahinga kapag napapagod.

Ang dali nating husgahan si Marta na para bang nagpakita lang siya ng mababaw na pagtanggap sa Panginoon. Abala sa pagkain at inumin, ginawa ni Marta ang lahat upang tugunan ang kailangan ng isang gutom at pagod na panauhin. Pero tiyak, ang pagiging abala ni Marta ay bunga ng kanyang malalim na pagmamahal sa Panginoon. Hindi siya mag-aabala nang ganito kung kung hindi mahalaga sa kanya si Hesus. At tiyak na natuwa si Hesus sa kilos ni Marta. Gusto lamang ng Panginoon na sa bandang huli, matuto si Marta na maging mas kumportable at panatag sa kanyang presensya at hindi lamang sa pagka-abala.

Madali din nating purihin si Maria bilang ang tunay na nagbigay ng malalim na pagtanggap sa Panginoon. Ang kakulangan niya sa kusina ay pinunan niya ng pagiging handa at malaya sa pakikinig sa mga aral at kuwento ng isang kaibigang dumalaw. Mahal niya si Hesus at walang iba pang mas mahalaga kundi ang masdan ang kanyang mukha. Natuwa ang Panginoon sa presensya, pakikisama at panahon na ibinigay ni Maria sa kanya.

Sa halip na tingnan na magkaribal ang magkapatid, tingnan natin sila bilang salamin ng katotohanan ng ating buhay. Tayo din ay iba-iba kung magpakita ng pagmamamahal. Ang kilos ng magkapatid ay salamin ng sarili nating kilos sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.

May mga tao, na hindi mahilig magsalita o yumakap, pero sa aksyon naman idinadaan ang pag-ibig. Maraming mga magulang ang tahimik pero buong maghapong nagtatrabaho sa bukid o sa lansangan upang pakanin at pag-aralin ang mga anak. May mga anak na hindi laging nakakapit sa magulang pero masayang tumutulong sa gawaing bahay o negosyo upang mabawasan ang hirap ng magulang. Maraming Pilipino ang nasa malayong lugar at hindi laging kayakap o kakuwentuhan ang mga pamilya pero ang kanilang mga pawis at paghihirap ay higit pa.

Meron din namang mga tao na mas sanay magpahayag ng pagmamahal. Madali sa kanila ang magsalita ng kanilang damdamin. Madali sa kanila ang ipadama ang kanilang pagiging malapit, mapagkalinga at mapag-suporta. Kaya nilang mag-alaga ng ka-pamilyang maysakit, kumalinga ng matanda o umaruga ng sanggol. Kaya nilang iwan ang ibang bagay para makatutok sa isang kaibigan o kamag-anak na nangangailangan ng tulong.

Sino ang tulad mo sa pagpapakita ng pagmamahal? Si Marta o si Maria? Ipagdasal nating sa anumang paraan, lagi nating mahalin ang Diyos at kapwa na may tapat na pagmamahal.