Home » Blog » IKA-17 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-17 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

–>

PANALANGIN NA MARUBDOB

Sa Mabuting Balita ngayon (Lk 11), sinasariwa na nagbigay ang Panginoong Hesus ng dalawang mahahalagang aral. Una, ang napakagandang panalangin, “Ama Namin,” na mas maikli kaysa sa kay San Mateo. At ang ikalawa ay ang pananaw tungkol sa panalangin (v. 8).

Lumaki ang mga Katoliko kapiling ang Ama Namin. Simula sa kuna noong sanggol pa, hanggang sa bawat Misa, klase ng katesismo at turo ng mga nakatatanda, nandun na ang dasal na ito. Kung madasalin ka, tiyak kahit minsan sa isang araw, dinadasal mo ito. Maraming tao ang paborito ang dasal na ito.

Nang magkasakit si Francisco Ferro, inutusan niya ang kanyang mga anak na isulat ang Ama Namin sa manila paper sa wikang Tagalog. Ipinaskil nila ito sa pader ng kuwarto niya upang lagi niyang mabasa at madasal ang panalanging natutunan niya mula sa kanyang ina sa tuwing makakaramdam siya ng sakit ng katawan.

Pero nagturo din ang Panginoon ng tamang pananaw sa pagdarasal ng Ama Namin at anumang panalangin. At ito ay ang pagsisikap o pagpupunyagi. Nais niya ang kanyang mga alagad na manalanging tuloy-tuloy, hindi napapagod, hindi sumusuko.

Bakit mahalaga ang pagsisikap magdasal? Alam naman ng Diyos ang bawat nating kailangan. Nakikita niya ang kaibuturan ng puso. Pero ang pagiging masikap sa dasal ay nagdadala sa atin ng tiwala sa Ama, pag-asa sa kanyang kabutihan, at pagsandal sa kanyang biyaya at pangangalaga.

Hindi lahat ng dasal ay ibinibigay agad. Hindi rin ibinibigay lagi sa paraang inaasahan natin. Nais ng Panginoong Hesus na magpatuloy sa pagdarasal kahit wala pa tayong nakikitang resulta. Ang pagsusumikap ay nagtuturo sa atin na manalig na malapit nang dumating ang tugon. Sa tulong nito, naihahanda rin ang ating puso sa biyayang masaganang tatanggapin natin.

Lagi tayong magdasal sa Amang nasa langit, na may tiwala ng isang bata, pagsisikap ng isang mahirap, at lakas ng loob ng isang nananalig na malapit na ang sagot niya.