Home » Blog » IKA-18 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-18 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

–>

MALAYA SA KATAKAWAN

Ano ang masama kung nais ng isang taong kunin ang bahagi ng pamana mula sa kanyang kapatid? Gusto lang naman niyang pakinabangan ang iniwan ng kanyang mga magulang para sa kanya.

Ano ang masama sa taong nagbuo ng mas malaking kamalig para sa mga ani niya? Gusto lang naman niyang huwag masayang ang mga ito at makasiguro sa kanyang kinabukasan.

Sa mabuting balita ngayon (Lk 12: 13-21), nasilip ng Panginoon Hesus ang isang bagay mula sa dalawang taong ito – ang bahid ng katakawan o pagka-gahaman. Hindi lang mana ang nais ng unang tao, nais din niya ang mas malaking mana. Hindi lang malaking kamalig ang nais ng ikalawa, nais niyang mahiga sa yaman at ginhawa niya.

Ang katakawan o pagka-gahaman ang attitude na bumubulag sa atin upang makita lamang natin ang ating sarili at hindi ang ibang tao.  Maraming tao na ang gahaman sa pera, sa ari-arian, at sa kapangyarihan. Ang pagka-gahaman ang nagdadala sa kanilang balewalain ang kapwa. Ang katakawan ang nagtutulak sa kanilang makita ang ligaya hindi sa Diyos kundi sa mga materyal at makamundong kayamanan lamang.

Mayroong gamot sa katakawan o pagka-gahaman at ito ang ipinakita ni Hesus sa atin. Ito ay ang malasakit sa kapwa. Si Hesus, Anak ng Diyos, ay may karapatan sa lahat ng kapangyarihan at luwalhati sa mundo at sa langit man. Pero bilang isang tao, ang buhay niya ay uminog sa paglilingkod at presensya sa kapwa, pagmamahal at sakripisyo para sa iba. Dahil may malasakit siya, dumaloy din ang pag-aalala, kawanggawa, pagbibigay at kabutihan mula sa puso ng Panginoong Hesukristo.

Salamat, Panginoon, dahil sa babala mong dala laban sa katakawan o pagka-gahaman. Sa lahat ng bagay, matularan ka nawa namin na hindi tumututok sa sarili lamang kundi isaalang-alang ang kabutihan ng iba sa aming mga pang-araw araw na alalahanin at pinagkakaabalahan. Amen.