Home » Blog » IKA-24 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-24 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

–>

DAANIN SA NGITI!

Ang dami nang nasabi tungkol sa talinghaga ng nawawala – tupa, kusing o anak man. Oo, tungkol ito sa pagsisisi, pagbabalik-loob at awa ng Diyos. Pero tungkol din ito sa isang bagay na nasa pundasyon ng tatlong nabanggit. Bakit nga ba magsisisi? Bakit babalik sa yakap ng Ama? Bakit mahabagin ang puso niya?

Kasi, dahil ito sa kagalakan! Ang Mabuting Balita (Lk 15) ang nag-aanyaya sa atin na tingnan muli ang Diyos at pagmasdan ang mukhang hindi natin inaasahan – ang mukha ng nakangiti, masayahing Diyos. Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit… dahil lagi naman talagang may kagalakan sa langit!  Dahil ang langit ay karanasan ng kagalakan na magmumula lamang sa pakikipagtagpo sa Diyos.

Pansinin ang simula ng Mabuting Balita. Ang mga eskriba at Pariseo ay lumapit kay Hesus upang mag-reklamo, mag-himutok, magngitngit sa galit dahil laging kasama ni Hesus ang mga makasalanan. Maraming tao ang akala ay dapat lagi silang seryoso. Pero hindi naman gusto ng Diyos na maging seryoso ang mukha ng tao. Gusto niya ay maging seryoso ang isip ng tao.

Bilang tugon sa kanila, binuo ng Panginoon ang isang tunay na larawan ng Diyos na dapat nating makita. Ang Diyos na nakangiti, nakatawa, nagagalak na Diyos! Ang mga dukha, makasalanan, naliligaw, alibugha at lahat ng mga taong nawawala sa landas ay nagsisimulang bumalik sa landas ng Diyos dahil naaakit sila sa kagalakan na Diyos lamang ang nagdadala sa ating buhay.         

Bilang Kristiyano, kumikilos ba tayo tulad ng ating “alibughang” Ama? Madali ba tayong nagbabahagi ng ngiti sa bahay, sa trabaho, sa pamayanan? Madali ba tayong tumawa sa ating sarili at sa ating mga pagkakamali, at hindi masyadong seryoso sa ating buhay? Puno ba ng kagalakan ang ating puso at kaluluwa?

Pero tandaan din natin, ang kagalakang inilalarawan ng Panginoong Hesus ay hindi tungkol sa emosyon. Ito ay isang desisyon. Maraming bagay na magiging sanhi ng kalungkutan at pagkabagabag. Pero kung taglay ang pananampalataya, sisikapin nating bumalik sa Diyos na masayahin, unti-unting dadaloy sa tama ang lahat ng bagay. Magkakaroon ng konsolasyon sa kalooban at makapangyarihang kapanatagan na kaya nating malampasan ang lahat ng pagsubok dahil kay Kristo. Mangyayari pa ang mga himala dahil hindi tayo nagugupo ng mga pagsubok kundi tayo ang lulupig sa ating mga takot at luha sa kapangyarihan ng ating ngiti, halakhak at kagalakang mula sa Diyos!