Home » Blog » IKA-28 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

IKA-28 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

ITATAAS TAYO NG SIMPLENG PASASALAMAT

Sa Mabuting Balita ngayon (Lk 17) masayang inilalarawan kung paano nabuo ang araw ni Hesus at napuno siya ng galak. Kahit isa lamang sa mga sampung pinagaling na ketongin ang nagbalik upang magpasalamat, nag-uumapaw ang puso ng Panginoon.

Sa ating buhay na puno ng hamon at paghihirap, mula umaga hanggang gabi, araw pagkatapos ng bawat araw, isa sa mga mahirap gawin ang buksan ang bibig at umusal ng pasasalamat sa Panginoon. Mahirap maalalang purihin at pasalamatan ang Diyos kung ang buhay ay parang panay bugbog ang dala sa atin.

Pero sa mabuting balita isang mahalagang batas ng buhay espiritwal ang sinasabi sa atin – ang pasasalamat at papuri ang nagtataas sa atin mula sa mga paghihirap at nagdadala ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan.. kahit manatili pa ang pait, alam nating tayo ay matagumpay na dahil alam pa rin natin kung paano magpasalamat.

Isang bunga ng paghihirap ay ang mapanirang diwa ng pagiging talunan lagi. Sa halip na harapin ang buhay, ang niyayakap natin ay pagkatalo, ang hinahanap natin ay kung sino ang sisisihin, ang nais natin ay laging magreklamo at maging mapait ang buhay, ang inaasahan ay laging kalingain ng iba na may pang-unawa at awa.

Pero kung matututunan nating magpasalamat sa Diyos tuwina, kahit sa mga maliliit na bagay lang, magbabago ang pananaw natin sa buhay, sa mga pagsubok at mga suliranin; magiging pag-asa ang ating panlulumo. Hindi ba at maraming mabubuting bagay na nagaganap sa atin dahil sa kabutihan ng iba, at lalo na sa dakilang pagpapala ng Diyos?

Ang diwa ng kawalang-halaga at awa sa sarili ay naglalayo sa atin sa biyaya, pero ang pasasalamat ang nagbubukas sa atin sa maraming kaloob ng Diyos. Sa Misa, ang dakilang sakramento ng pasasalamat, magpasalamat tayo sa Diyos. Pagkatapos ng Misa, sa harap ng mga simpleng tanda ng pag-ibig ng Diyos, magpasalamat din, na narito siya lagi at hindi nang-iiwan. Sa iba, huwag laging magreklamo lamang, kundi matuto din tayong magsabi ng “salamat po.”