Home » Blog » DAKILANG KAPISTAHAN NG KRISTONG HARI K

DAKILANG KAPISTAHAN NG KRISTONG HARI K

–>

IKAW ANG AKING HARI

Nasa huling linggo na tayo ng kalendaryo ng simbahan, ng taong liturhikal, at dinadala tayo ng mabuting balita sa paanan ng krus (Lk 23). Ang pagdiriwang ngayon ay nakatuon sa Paghahari ni Kristo, at ipinaaalala sa atin ang tagpo ng kanyang kamatayan sa Krus. Bakit po ganito?

Habang nakapako sa krus si Hesus, naitala ang reaksyon ng mga tao sa paligid niya. “Tinuya” siya ng mga pinuno ng bayan dahil sa kanilang galit at poot. “Nilibak” siya ng mga sundalo na walang pakialam sa kanyang nararamdaman. At “inalipusta” siya ng isang nakapakong kriminal dahil sa pagkamakasarili nito. Wala sinuman sa kanila ang kumilala sa kanyang paglalahad ng sarili. Tinanggihan nila ang kanyang pagkatao, buhay at misyon. Para sa kanila, si Kristong nakapako ay hindi maaaring maging hari nila.

Ang Kaharian ng Diyos, ang Paghahari ni Kristo, ay hindi isang pagpapataw ng kapangyarihan at kontrol mula sa itaas. Sa Bibliya, ang Kaharian ng Diyos ay pagtatagpo ng dalawang kilos: isang bumababa, at isang umaakyat. Bumababa ang Diyos upang tagpuin ang mga tao, dala ang alay na pag-ibig, pagpapatawad at kaligtasan sa kanyang Anak na si Hesus.  Pero kailangang umakyat naman ang tao upang salubungin at tanggapin ang biyaya ng Diyos na may pusong bukas at laang maglakbay sa ilalim ng grasya.

Kaya ang Paghahari ni Hesus ay tunay na matingkad sa buhay ng isa pang nakapakong kriminal na sumaway sa unang kriminal na nang-insulto sa Panginoon. Nakita niya kay Hesus ang mukha ng pag-ibig na dalisay at ang tapat na alok ng biyaya ng Ama. Nakita niya kay Hesus ang Diyos na bumaba sa lebel ng kasalanan at paghihirap ng tao upang sagipin tayo sa kamatayan. Nagpasiya ang kriminal na ito na salubungin ang Panginoon, at buksan ang kanyang puso sa pagsisisi at pagpapatawad at sa pangako ng kalangitan.  Sa wakas, nakilala niya ang tunay na Hari, ang kanyang Hari.

Hindi ba natin makita si Hesus sa ating buhay dahil sa ating galit, pagiging walang pakialam, at pagka-makasarili? Tularan natin ang “mabuting magnanakaw” na buong kababaang-loob na itinakwil ang nakaraan niyang buhay upang yakapin ang kabutihan ng Haring dumarating upang iligtas siya at mahalin.