Home » Blog » EPIFANIA O PAGBUBUNYAG NG PANGINOON, A

EPIFANIA O PAGBUBUNYAG NG PANGINOON, A

–>

KAPAG KUMPLETO NA ANG PASKO

Bilang mga bata, lumaki kami malapit sa simbahan at palagi kaming nag-uusisa sa mga gamit sa simbahan. Pag Pasko, tuwang-tuwa kami sa Belen habang unti-unti itong nagiging kumpleto – una si Jose at Maria, at ilang mga hayop sa bukid. Pagkatapos, darating ang Nino Hesus na siyang sentro ng lahat. Pero sabi ng pinsan ko, magiging kumpleto talaga ang Belen kapag dumating na ang mga “tatlong hari” o ang mga pantas. Kaya pag nakita naming may dumagdag na mga hari sa belen, kumpleto na nga ang Pasko.

Kumpleto na nga kapag nariyan na ang mga pantas dahil sila ang nagsasabi sa atin kung ano ang magaganap pagkatapos ng pagsilang ng Tagapagligtas. Totoong ibinunyag ng Diyos ang buo niyang sarili sa kanyang piniling bayan. Sa kanila ipinadala ng Panginoon ang mga anghel at mga propeta, mga milagro at kababalaghan, higit sa lahat ang kanyang Salita, ang Kasulatan. Pero, sa kabila ng lahat, ang mga Hudyo ay nagsarado ng puso at hindi kinilala ang tunay na hari.

Samantala, ang mga pantas ay taga-malayong lugar at hindi bahagi ng bayang pinili. Sila ay mga Hentil, walang tahasang pagbubunyag mula sa Diyos tulad ng mga Hudyo. Sa mga tanda ng kalikasan nila sinisikap makita ang kalooban ng Diyos. Sa halip na Kasulatan, nakabatay sila sa kalikasan. Pero, sila ang dumating, naglakbay nang malayo, upang hanapin at sambahin ang haring isinilang at itinuro ng tala mula sa langit. Natagpuan nila ang Diyos sa sanggol na ito.

Ang Pasko ay totoong kuwento ng Mabuting Balita. Ang mangyayari kay Hesus sa kanyang pagtanda ay ipinatikim na sa kanya sa simula pa lamang. Bilang isang mangangaral, si Hesus ay sasalubungin ng dalawang tugon ng mga tao: pagtanggap o pagtanggi. Sa kuwento ng Pasko, ang mga tugon na ito ay nagaganap na.

Nakapagtataka lang na ang mga matagal nang naghihintay sa Mesiyas ang siyang hindi sumalubong sa kanya. Ang iyong mga walang inaasahang pagliligtas ang siya pang nakaranas ng maligayang pagtatagpo sa Panginoon, tulad ng mga pantas.

Ngayong patapos na ang Pasko, tandaan nating sa buong buhay natin, nasa gitna tayo ng dalawang pagpipilian, tanggapin o tanggihan ang Diyos na dumarating sa ating buhay. Ipagdasal nating mapasaatin ang pagiging bukas at tapat upang manatili tayong nagmamahal sa Panginoong Hesukristo.