Home » Blog » IKA-16 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-16 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

–>

ANYARE?

Sa kasagsagan ng Marawi crisis, maraming haka-haka tungkol sa mga utak ng kaguluhan doon. Isang teacher ng isa sa mga magkapatid na terorista ang na-interview sa tv at takang-taka siya kung paano humantong sa ganito ang dating tahimik at mabait niyang estudyante. Habang akala ng marami ay likas na masama ang terorista, ang teacher ay nagtatanong: Anyare? (ano ba ang nangyari?)

Sa kasaysayan ng mundo, lagi tayong naghahanap ng paliwanag sa kasamaan. Natural bang masama ang tao o nahahawa lang siya nito? Ang Mabuting Balita ngayon (Mt 13) ay may paliwanag sa presensya ng kasamaan. May mga anghel ng Diyos na naghahasik ng mabuting butil na nagiging kapaki-pakinabang sa bandang huli. Ang demonyo naman ay naghahasik ng masamang butil na nagiging pahamak sa kalaunan.

Kung pagbabatayan ito, madaling sabihing may mga taong ipinanganak na mabuti at meron ding isinilang na masama o may mga taong nakatakda maging dakila habang may mga nakatakda lamang sa kabuktutan ng buhay. Pero ang Panginoon Hesus ay may sinasabing kakaiba tungkol sa masama at mabuti. Sa pagitan ng paghahasik at ng pag-aani ng butil, merong elemento ng kalayaan.

Ang mabuti ay lumalago kapag pinapapasok natin ito sa ating puso. Ang kasamaan ay nagwawagi kung ito naman ang ating binibigyang-laya. Hindi gumagawa ang Diyos ng mabubuting tao at masasamang tao. Sa halip, lahat ng tao ay malaya na magpasya kung ano ang nais niyang patubuin sa kanyang puso.

Maraming tao na libot ng mabuting sangkap sa buhay habang lumalaki pero pinili ang masamang pamumuhay kaya sa huli ay nalustay at napahamak. Meron namang halos lumaki sa gitna ng mala-impiyernong kapaligiran pero nagpasyang susundan ang kabutihan kaya lumaki bilang taong marangal at maayos ang buhay.

Lagi nating isiping sa buhay natin sabay ang paanyayang gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Mapupunta tayo saan man natin piliin. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang magabayan niya tayo upang lagi nating piliin ang mabuting butil na tumubo at lumago sa ating puso.