Home » Blog » IKA-20 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-20 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

PALABAN


Sa unang sulyap tila ang babae sa Mabuting Balita ay babaeng sawimpalad. Una, pinahihirapan ng demonyo ang kanyang mahal na anak. Sa kanyang kahinaan, bumaling siya sa nag-iisang lunas na mabisa. Hinanap niya ang Panginoong Hesukristo na kilala sa kabutihang loob at sa kapangyarihang magpagaling.

Subalit hindi dito natapos ang kanyang mga problema. Tila ayaw siyang pansinin ni Hesus at pati ang mga alagad ay gusto siyang ipagtabuyan. Dahil ito sa pagiging taga-Canaan ng babae; isang lahi na hindi itinuturing na kapantay ng mga purong Israelita. Dumanas siya ng diskriminasyon dahil sa lahi.

Pagkatapos pinaringgan pa siya ni Hesus na siya ay tila isang “aso” na hindi maaaring magkamit ng pagkaing para lamang sa mga anak ng tahanan. Dahil ba ito sa kanyang pagiging babae, isang nilalang na mas mababa sa mga kalalakihan? Bakit ang mga lalaking lumalapit ng tulong kay Hesus ay hindi nakakaranas ng ganitong pagtrato mula sa kanya? Dumanas ang babaeng ito ng diskriminasyon dahil sa kanyang pagiging babae.

Kung ang mga ito ang batayan, tiyak puputaktihin na ang Panginoon ng mga aktibista, bashers, maninira at mga troll sa social media. Isa itong tao na nagbabalewala sa mga dayuhan at sa mga kababaihan!

Pero bago tayo dumako sa ganitong panghuhusga, inaanyayahan tayo ng Salita ng Diyos na titigang muli ang babae – ang kanyang pagsusumikap at ang tatag ng kanyang puso. Hindi siya natinag sa ipinakitang ugali ni Hesus. Hindi niya pinansin ang tawag sa kanya. Seryoso lamang siya sa isang bagay at buo ang loob niyang kukunin ito. Natagpuan na niya si Hesus at hindi siya aalis hanggat hindi gumagaling ang kanyang mahal na anak na babae. Walang pagsubok na makapagpapaurong sa kanya!

Sa katunayan, ito ang nais ni Hesus na palutangin sa katauhan ng babae, ang makita ng lahat ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang unang ipinakita sa babae at para lamang hamunin, hindi hamakin, ang babae. Sa huli, napasigaw si Hesus sa paghanga: Babae, dakila ang iyong pananampalataya (Mt. 15:28). Sa halip na alipustain ang babae, tunay na pinakinang ni Hesus ang pananampalatayang nananaig sa harap ng mga balakid at pagsubok sa buhay.

Minsan ba ay parang ayaw mo nang magtiwala at manampalataya kapag nagdarasal? Hinahayaan mo bang panghinaan ka ng loob dahil sa mga pagsubok? Ipagdasal nating magkaroon ng biyaya tulad ng babaeng ito. Sa totoo lang, hindi siya sawimpalad, kundi isang taong tunay na palaban! Sa halip na sawi, siya ay wagi!