Home » Blog » IKA-25 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-25 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

GALA


Kapansin-pansin ang katangian ng may-ari ng ubasan sa mabuting balita ngayon (Mt 20). Siya ay isang taong gala, yun bang hindi mapirmi sa bahay, laging gustong lumabas, laging gustong magliwaliw. Sabi nga natin, makati ang talampakan! Pero hindi paglilibang o negosyo o gawain ang dahilan ng kanyang pagagala nang maraming beses sa isang araw. Misyon ang dahilan kung bakit lumalabas siya upang maghanap ng mga taong nakatambay at naghahanap ng trabaho. Nais niya silang dalhin upang gumawa sa kanyang ubasan.


Marami nang naisulat tungkol sa pagiging mapagbigay ng Diyos sa mabuting balitang ito, at ito naman talaga ang isang makapangyarihang tema sa talinghaga. Subalit nais kong ituon ang pansin sa isa pang katangian ng Panginoon sa pagbasa – ang kanyang dedikasyon sa misyon na mag-alok ng kaligtasan, mag-anyaya sa pagbabagong-buhay at magbukas ng bagong pagkakataon para sa kanyang mga minamahal.


Hindi nag-uutos sa iba ang may-ari ng ubasan. Siya mismo ang naghahanap ng trabahador. Hindi nag-aatas sa ibang tao para kapanayamin ang mga manggagawa. Siya mismo ang personal na humaharap sa kanila. At kahit na ang katiwala ang nagpapasuweldo, ang panginoon mismo ang tumutugon sa mga pagpuna at reklamo ng mga trabahador niya.


Dito makikita natin ang pagsasalarawan kung paano nakikipag-daupang palad ang Diyos sa atin. Personal niya tayong minamahal. Lumalabas siya upang hanapin, kausapin, anyayahan at makasalamuha tayo. Malayo ito sa larawan ng isang Diyos na abot tanaw lamang. Ang Diyos ni Hesus ang mismong lumalapit sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Anak na naghahanap saanman tayo naroroon at yumayakap sa atin ano man ang ating katayuan. Diyos na abot-kamay, na kadaup-palad.


Sa panalangin, Eukaristiya, Bibliya, at misyon, natutuklasan natin ang Diyos na buhay, aktibo, at tunay na mahabagin. Sa katotohanan, hindi tayo ang naghahanap sa Diyos tulad ng mga pagano noong unang panahon. Para sa mga Kristiyano, ang Diyos ang naghahanap sa atin sa bawat sandali dahil sa dakila niyang pag-ibig. Nawa’y makatugon tayo agad at nang may galak sa kagandahang loob at pagkukusa na ito ng ating Panginoon.


At matapos maranasan ang ugaling ito ng Diyos, maging handa naman sana tayong pakiharapan ang ating kapwa na may pagmamahal, pang-unawa at pagkahabag.