Home » Blog » IKA-27 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-27 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

–>

HAHANAP NG LANDAS ANG PAG-IBIG

Ang Mabuting Balita ngayon ay makulimlim. Kuwento ito pagtataksil, larawan ito ng karahasan, pagpapahayag ito ng pagkamuhi, at binalak ito ng kasakiman. Ang mabuting may-ari ng ubasan ay bigla na lamang namulat sa kasamaan ng kanyang mga manggagawa. Ayaw nilang ibahagi ang ani sa kanya; tumanggi silang makinig sa mga mensahero; kinasuklaman nila ang Anak at hindi nila iginalang ang kagandahang-loob ng Panginoon.

Sinong may-ari ng lupain ang hindi magtatanggol ng sarili? Sinong ama ang hindi magnanasang gumanti? Sinong tao ang hindi susumpang huwag nang magtiwala sa kapwa?

Ang mga pinuno ng Israel na sinasagisag ng mga manggagawa, ay kumilos nang tahasang pagsalungat sa kalooban ng Diyos, ang may-ari ng ubasan. Upang sirain ang plano ng Diyos, kinailangan pa nilang iligpit ang Anak, bilang malakas na mensaheng nagpapasakit ng kalooban ng Ama.

Subalit lubhang malawak ng pananaw ng Diyos, dakila ang kanyang Espiritu, isang dagat ng habag, kaya’t hindi pinagsisihan ng Diyos ang kanyang naunang plano ng pagliligtas. Hindi siya nagsarado ng pinto at tumigil mangalaga sa mga tao. Oo, tinanggihan siya, pero lalo niyang sinikap makahanap ng mga taong tatanggap ng kanyang tawag.

Nasaktan nga ang Ama, nagalit at nasiphayo. Subalit hindi siya natalo o nagpatalo. Humanap ng bagong landas ang pag-ibig niya na lampas sa mga taong tumanggi sa kanya. Si Hesus na tinanggihan ng mga Hudyo ay tatanggapin ng mga Hentil. Ang kamatayan ni Hesus sa kamay ng mga kaaway niya ay magbubunga naman sa kamay ng mga alagad niya.

Sa ating kahinaan, hindi tayo laging matapat sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng situwasyon. Tulad ng mga lider Hudyo, tumatanggi tayo at ipinagkakanulo natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kasalanan at pagmamatigas. Sa kabila nito, patuloy na magtatagumpay si Hesus sa puso ng mga nakakatuklas sa kanyang buhay at pagmamahal. Maging tayong mga makasalanan na nais magbalik-loob ay tatanggap pa rin ng kapayapaan at katiyakan na kailangan natin sa ating pagpasok sa bagong yugto ng pakikitungo sa Panginoon.