Home » Blog » DAKILANG KAPISTAHAN NI KRISTONG HARI A

DAKILANG KAPISTAHAN NI KRISTONG HARI A

 
HARING-PASTOL
 

 

Ang karaniwang larawan ng isang hari ay madaling maugnay sa mga salitang slang ngayon na lodi at werpa. Ang lodi ay idol na binasa pabalik. And werpa ay laro sa salitang power at binasang pabaligtad. Totoo, ang hari ay lodi ng kanyang mga tagasunod. At ang hari ay may werpa mula sa kanyang luklukang kinalalagyan. Ang mabuting balita ngayon (Mt 25) ang nagpapakita na si Kristong Hari ay kumikilos bilang hukom ng mga tao. Para sa mabubuting gawa, ang dulot niya ay gantimpala; at para sa masasamang gawa, ang dala niya ay panghuhusga.


Kaya lang baka maligaw tayong isipin na si Kristo ay hari dahil sa kanyang katanyagan lamang, dahil sa pagiging lodi niya sa masa. O baka matukso tayong isipin na siya ay hari dahil sa kanyang werpa na magaling mag-kontrol, mag-pabuya at mag-parusa, at magpataw ng kanyang kalooban sa iba. Tiyak na hindi itong mga katangiang ito ng hari sa mundo ang pangarap ni Hesus para sa kanyang sarili.


Sino ba si Hesus bilang hari? Sa unang pagbasa (Ezek 34) naroon ang tugon. Si Hesus ay hari sa hubog ng isang pastol. Bilang hari, si Hesus ang nag-aalaga sa tupa. Siya ang nagliligtas sa panganib. Siya ang nagdadala sa pastulan. Hinahanap niya ang nawawala; ginagamot ang maysakit at tinuturuang sumunod ang mga malalakas. Ito ang haring hindi naliligo sa samyo ng pabango o nakaupo sa rangya ng palasyo. Ang paghahari ni Kristo ay hindi matatagpuan sa luklukan ng kapangyarihan kundi sa pakikipisan sa kawan. Ka-amoy siya ng tupa; kahalubilo siya ng kanyang mga alaga.


Ilan sa mga itinuturing na lodi ng lipunan o may werpa na pinanghahawakan ang tunay na pastol din ng kanilang mga pamilya, opisina, pamayanan, at mga samahan? Napakalaki ng tukso na ituring ang sarili na bukod at malayo sa simpleng masa o kaya naman ay paglaruan ang buhay at kinabukasan ng kapwa.


Ipanalangin natin sa Panginoon na turuan tayong maging tunay na pastol kapag tayo ay nagkaroon ng pagkakataong hiranging hari.