Home » Blog » IKA-32 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

IKA-32 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

–>

HINDI MAAARING IPAMIGAY

Alam nating ang talinghaga ay nagsasaad ng kuwento, nagdadala ng mensahe at nauudyok ng tanong. Ang kuwento ngayon tungkol sa 10 dalaga (Mt 25), kalahati ay marunong at kalahati ay hangal, ay nagtuturo ng aral ng pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Ang limang marurunong na dalaga ang nagdala ng ilawan, puno ng langis, upang tanglawan ang daanan ng lalaking ikakasal sa pagsalubong nila sa kanya. Ang limang hangal naman ay may dalang ilawang walang langis at nais lamang manghingi sa mga marurunong.

Ilang katanungan ang lumulutang sa usapan ng mga dalaga. Sabi ng mga hangal: Bigyan ninyo kami ng langis. Ang sagot ng marurunong: hindi maaari kasi hindi sapat sa ating lahat. Hindi ba ito tanda ng karamutan ng mga marurunong na dalaga? Kung talagang mahal nila ang lalaking ikakasal at hangad nila ang tagumpay ng kasalan, ano ba naman ang ilang patak ng langis na ipamigay?

Madaling makita ang lutang na dahilan: hindi nga naman sapat ang langis para sa lahat! Para sa mga matatalinong dalaga, impraktikal ang solusyon ng mga hangal. Pero may isa pang dahilan na dapat pag-isipan. Ang sabi ng mga matatalino: humayo kayo at bumili para sa sarili ninyo. Tila ba sinasabi nilang ang pagkakaroon ng liwanag sa buhay ninyo ay personal na atas ng bawat isa. Ikaw mismo ang hahanap, ang bibili ng langis mo. Hindi ka dapat umasa sa iba. Ang langis mo, ang liwanag mo ay dapat iyong-iyo.

Mahalaga ang munti subalit matinding aral na ito. Hindi mo maipamimigay ang iyong liwanag. Maaari mo itong pasinagin upang makita ng iba, pero hindi ito maaaring ipamudmod sa iba. Ang pagkakakilala at pagmamahal mo sa Panginoon ang siyang pinakamahalagang sangkap, ang puso ng iyong pananampalataya. Ito ang alay mo sa Diyos tuwing sasalubungin mo siya at ang kanyang Anak, si Hesus na Panginoon, sa ating pang araw-araw na buhay.

Sa buhay mo ngayon, may langis ka ba ng pananalig at pag-ibig para kay Hesus? Meron ka bang langis ng pagkakakilala at tiwala sa kanya? Natutuyo na ba ang iyong langis? Baka kailangan nang tumungo at bumili nito para sa iyong sarili. Hilingin natin sa Panginoon na matuklasan natin para sa ating sarili ang kagandahan at kadakilaan ng pakiki-ugnay sa kanya.