Home » Blog » IKA-APAT NA LINGGO NG ADBIYENTO B

IKA-APAT NA LINGGO NG ADBIYENTO B

MAGHINTAY NANG MAY PANANABIK


Kayganda marinig mula sa kapatid ko na isang linggo bago ang pagtatagpo ko at ng aking mga pamangkin, hindi daw makatulong ang dalawang bata. Laging itinatanong kung malapit na ang Sabado. Laging sinasabi: Sana Sabado na! Nakakataba ng puso na may dalawang tao pala sa mundong ito na sabik sa akin!


Ang linggong ito ang huli sa ating paghahanda para sa araw at panahon ng Pasko. Minsan kapag ang hinihintay mo ay malapit na, nandiyan na halos, abot-tanaw na, di ba lalong mahirap maghintay? Mas mahirap mag-concentrate. Tila ba umaapaw ang ating pananabik at di mapigil ang ating tuwa.


Pagnilayan natin ngayon ang ika-apat na paraan ng paghihintay: PAGHIHINTAY NA MAY PANANABIK.


Ang maghintay nang may pananabik ay maghintay nang may katiyakan at lakas nang loob. Alam nating ang inaasahan ay malapit nang dumating. Tiyak na ni Elisabet na magiging ina na siya sa wakas. Abala naman siguro si Maria sa paghahanda ng kanyang tahanan, puso at buhay para sa regalong ipinahayag ng anghel. Si Jose naman ay iniayon na ang kanyang buhay para sa bagong kaganapang ito. Iyong mga nakakaalam sa pagdating ng Tagapagligtas ay punong-puno ng katiyakan na may gagawing dakila ang Diyos.


Ang maghintay na may pananabik ay maghintay nang may pananampalataya sa puso. Iba ang paghihintay na may kabiguan, pagka-bugnot at galit. Maraming tao ang tulad nito dahil itinapon na nila ang pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin sila, hipuin sila at iligtas sila sa pagka-aba. Pero tingnan ninyo ang mga tao sa ebanghelyo. Matinding pagsubok din ang dumapo sa kanila. Si Maria ay buntis na walang ama para sa anak niya. Si Jose naman ay kabadong pinagtaksilang siya ng katipan. Pero sumagot si Maria ng opo, kahit mahirap maunawaan. Alam lang niyang lahat ito ay galing sa Diyos. Tumigil sa pagdududa si Jose at tinanggap ang atas ng Diyos sa kanyang mga balikat. Hindi ito madali. Pero ito ang kahulugan ng pananampalataya.


Ito rin ang kahulugan ng pananampalataya para sa atin. Kapag napansin ninyong naghihintay kayo sa takot – para sa sasabihin ng doktor, sa pinag-uusapan ng mga kapitbahay, sa resulta ng exam o interview – magdasal ng Aba Ginoong Maria at humingi ng tapang kay Maria. Kapag napansin ninyong naghihintay kayo na may lungkot – dahil tila imposible na, tila ang tagal tagal nang dinadasal, tila wala nang pag-asa – magdasal ng Aba Ginoong Maria at humugot nang tatag ng loob sa mensahe ng anghel kay Maria. Sabi ni Gabriel: Walang imposible, walang hindi mangyayari sa Diyos.


Maghintay nang may katityakan at lakas-loob. Maghintay nang may pananampalataya sa puso.